Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nordisk klimasamarbeid

De nordiske vennskapsbyene Lahti, Randers, Akureyri, Västerås og Ålesund startet i 2006 et miljøsamarbeid, som har som mål at samtlige kommuner i Norden skal ta klimautfordringene på alvor og legge til rette for lokale klimatiltak.

Klimaerklæring

En nordisk klimaerklæring er et av resultatene av dette samarbeidet:

I - Vårt mål er

 • at kommunen skal redusere utslippene av klimagasser
 • at kommunen skal satse på bærekraftige energi- og transportløsninger

II - Vårt utgangspunkt er

 • meldingene fra FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) om at menneskelig aktiviteter bidrar vesentlige til den globale oppvarmingen, og at dett er en alvorlig trussel både mot natur og mennesker
 • at tiltak mot klimaendringene er en global utfordring som må løses gjennom forpliktende internasjonale avtaler, dette forhindrer ikke at også lokale tiltak er viktige og at kommuner og lokalsamfunn har en nøkkelrolle for å iverksette tiltak lokalt
 • at informasjon, kunnskap og holdninger er viktig for å kunne påvirke våre beslutningstakere til å ta de nødvendige skritt for å redusere utslippene av klimagasser

III - Vi vil

 • oppfordre samtlige kommuner i Norden om å utarbeide lokale klimaplaner medforpliktende lokale strategier og tiltak
 • drive aktivt holdningsskapende arbeid, opplysningskampanjer m.v. om klimautfordringene
 • sikre en bærekraftig utvikling i et langsiktig perspektiv i alle lokalsamfunn
 • gjøre kommuneplanleggingen - samt andre styrings- og plandokument - til praktiske og forpliktende verktøy i klimaarbeidet.

IV - Vi vil særlig innrette de lokale klimatiltakene mot:

 • Økonomiske virkemiddel
 • Energisektoren - reduksjon av fossilt brensel
 • Energieffektiviserende tiltak (ENØK)
 • Transportsektoren - privatbilisme og kollektivtransport
 • God arealutnytting og planlegging
 • Avfallsreduksjon og gjenvinning
 • Holdningsskapende tiltak og økt kunnskap

V - Vi oppfordrer

 • alle kommuner i Norden til å slutte seg til denne erklæringa og på lokalt/regionalt nivå bygge nettverk om klimautfordringene.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119