Forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av bygninger. Du som tankeier eller bruker er ansvarlig for å overholde forbudet.

Hva innebærer forbudet? 

Forbudet gjelder bruk av fossil olje og parafin til oppvarming av bygninger fra og med 1. januar 2020. Den enkelte boligeier må altså finne en alternativ kilde til oppvarming før dette. Du kan velge å gå over til en biologisk produsert olje, men tanken må uansett saneres for mineralolje før ny olje fylles på.

Gi oss beskjed

Har du en nedgravd oljetank eller har du en som et tatt ut av bruk er det viktig at du gir oss beskjed gjennom vårt digitale skjema.

Fjerning av tank som ikke brukes

Oljetanker som tas ut av bruk må renses før de graves opp. Dette skal gjøres av firma med kompetanse på området. Tanken må leveres til godkjent mottak.

Påfyllings- og lufterør må fjernes samtidig med at oljetanken fjernes for å hindre feilpåfylling.

Parafintanker behandles på samme måte som oljetanker.

Sikring av tank som blir liggende

Kommunen kan i noen tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk kan bli liggende. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor tilkomsten til tanken er vanskelig, en slik tillatelse kan søkes om hos kommunen.

Tanken må likevel renses, og så fylles med sand/grus eller løs Leca. Påfyllingsanordningen skal fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Når tanken er gjenfylt må tankeier eller utførende firma sende ferdigmelding til kommunen.

Krav til nedgravd oljetank

Oljetanken din kan forurense miljøet og du som eier den har ansvar for å kontrollere den.

Hvis du har en oljetank i hagen er du (som grunneier) ansvarlig for tanken og her finner du en sjekkliste over hva som er ditt ansvar:

  • Tilstandskontroll for å sikre at oljetanken til enhver tid er i god stand, dette må gjøres av foretak/kontrollører.
  • Kontrollen skal dokumenteres skriftlig til kommunen.
  • Er oljetanken ikke i god eller trygg nok stand, skal den enten tas ut av bruk eller utbedres.
  • Etter utbedring må det gjennomføres en ny tilstandskontroll.

Ved installasjon av ny tank må Ålesund kommune kontaktes på forhånd med opplysninger om; tankens størrelse, type, alder samt angivelse for plassering av tanken.

Hvor ofte skal den kontrolleres?

Ståltanker: Første kontroll etter 15 år, deretter en gjentagende tilstandskontroll hvert 5 år.

Gup-tank: Skal gjennomføres en trykktesting 2 år etter tanken ble nedgravd. Første kontroll etter 30 år. Deretter gjentagende tilstandskontroll fastsatt av kontrollør eller hvert 5 år.

Rekondisjonert tank: Første kontroll etter 10 år, deretter gjentagende tilstandskontroller hvert 5 år.

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres slik at tilfeldig påfylling ikke kan forekomme.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Hva skjer om du ikke overholder forbudet?

Kommunen kan ved kontroll sjekke at det ikke brukes mineralolje til fyring. Hvis det oppdages bruk av olje til fyring etter forbudet, må eier av anlegget dokumentere at oljen er av biologisk opprinnelse. Hvis du da ikke har slik dokumentasjon, vil du kunne pålegges stans i bruken av anlegget.

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres, selv om den er fylt med biologisk produsert olje. Som utgangspunkt gjelder forurensningsloven § 7. Denne bestemmelsen innebærer at eier av den nedgravde oljetanken står ansvarlig for å forhindre forurensning. Dersom det er fare for forurensning, har kommunen adgang til å pålegge fjerning etter bestemmelsen. For enkelte kommuner gjelder også forurensningsforskriften.

Spørsmål om oljetank?

Les mer om overgang til alternative løsninger og støtteordninger hos Enova

Mer informasjon finner du også på oljefri.no og hos miljodirektoratet.no

Om regelverket