Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Planer som pågår

Her er et lite utvalg av det planavdelingen jobber med for tiden (mai 2018) , i tillegg til en rekke mindre, private reguleringsplaner i hele kommunen:

OMRÅDEPLANER

I kommunenplanens arealdel som ble vedtatt 9. mars 2017 ligger det føringer for hva vi skal jobbe med. Blant annet er det vedtatt at 12 større delområder i kommunen må områdereguleres før en setter i gang med detaljregulering.

I Plan- og byggesaksutvalget 28.11.2017 ble det vedtatt prioritering av delområdene, der fem områder skal satses på i arbeidet fremover.Satsingsområdene er i hovedsak kollektivknutepunktene mellom Moa og bysentrum (Moa – Sjukehuset – Campus – bysentrum):

Campus Ålesund

CampusArbeidet med områdeplan for Campus Ålesund startet høsten 2016. Dette vil bli et viktig knutepunkt for kommunen, og en viktig arena for utdanning, forskning og næring både regionalt og nasjonalt.

Områdeplanen har vært på høring, og i høst har det vært ei kraftig bearbeiding av planen, blant annet med justert kollektivholdepunkt og nytt studenthus.

pdfSe skisseutkast til nytt studentbygg her.

Materialet til 2. gangs behandling vil være ferdigstilt i løpet av januar 2019.

Moaområdet

Konseptstudie MoaDet har vært sterkt press på å komme i gang med en områdeplanprosess for å få et mer urbant Moa. Kommunen utarbeider nå et planprogram som skal gjøre rede for bl.a. planprosessen med frister, deltakere, og hvilke behovet for utredninger. Trafikktelling i området er nå gjort, og en kan sette i gang med ei trafikkanalyse som blir et viktig grunnlag for videre arbeid med områdeplanen

Aspøya vest

Med unntak av Kvennaneset og noen mindre planer samt øst for Aspegata, er Aspøya ikke regulert. Øya har et enormt utviklingspotensialet, men en rekke viktige momenter må på plass før en kan sette i gang område- og detaljreguleringer:

 • Brosundtunnelen
  Brosundtunnelen vil være ei kommunal plan, og ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er pålagt å utarbeide et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Norconsult AS har nå utarbeidet planprogrammet, og vil komme på høring på begynnelsen av 2019.

 • Sykkel- og kollektivtraseer
  Det har vært utført mulighetsstudier for sykkel- og kollektivtrasé i kommunen, og på bakgrunn av dette må det gjøres en endring i kommuneplanens arealdel. Endringa har vært til politisk behandling og vært på høring, og en konklusjon antas å tas i løpet av 2019.

 • Trafikkprioritering i sentrum: Bysentrum er trangt og komplekst, og i gatene er det både fotgjengere, syklister, biler og busser som skal frem! Noen skal heller ikke frem, men stå parkert. For å finne de beste løsningene for hvordan en prioriterer trafikken gjennom bysentrum, skal alternativene utredes i løpet av 2019, før en står igjen med en konklusjon som raskt kan iverksettes.

 • Kulturhistorisk stedsanalyse
  Med bl.a. tilskudd fra Riksantikvaren har en siden høsten 2017 gjort en kartlegging av kulturminner og –miljø på Aspøya. Mye interessant historisk materiale som en ikke har visst om har dukket opp. Det jobbes nå med en analyse av dette materialet, og en delrapport for kulturminner i og rundt Skutvika ble ferdig i vår. Høsten 2018 ble denne analysen ferdigstilt og vil bli benyttet i det videre arbeidet med områdeplanen. Les rapporten fra kulturhistorisk analyse for Aspøya.

 • Skutvika
  Containerhavna i Skutvika er snart historie – drifta skal flyttes til Flatholmen. Dette betyr at Skutvika vil transformeres fra avstengt industriområde til en ny bydel med boliger, næringsarealer, bydelspark og havnepromenade! Våren 2018 ble det holdt oppstartsmøte med Havnevesenet, arkitekter og kommunen, og  det er nå utviklet tre ulike konsepter for utbygging av området. Kommunen er i gang med å evaluere disse konseptene.

Skarbøvika

I ytre bydel er det flere som ønsker å utvikle Skarbøvika som bydelssenter, bl.a. ved å bygge ny dagligvarebutikk i området. En områdeplan og en utbygging kan være med på å gi bydelen et løft både tilbudsmessig og estetisk. Det jobbes nå med en intensjonsavtale for å få i gang et samarbeid mellom de private aktørene i området og kommunen, og en ser for seg oppstart av planarbeidet primo 2019.

Bjørge nord

Områdeplanen består hovedsakelig av Bjørgekrysset, planfri kryssing av fylkesvegen for mye trafikanter, trygg skoleveg og landbruksinteresser. Planen er under bearbeiding, og vil trolig være klar til politisk behandling og høring høsten 2018.

Andre områder med krav om områdeplan

 • Volsdalsneset: Områdeplan for Volsdalsneset ble godkjent høsten 2016, og februar 2017 ble østligste delen av området detaljregulert. Det gamle slakteriet er nå  sanert, og utbygger har fått igangsettingstillatelse for grunnarbeid og kjelleretasjer. Kun få momenter må på plass før et helt nytt, sentrumsnært boligområde står ferdig!

 • Kverve – Hoffland: Denne områdeplan ble godkjent våren 2017.

 • Sjukehusområdet:Sjukehusområdet mangler reguleringsplan, og spesielt viktig er det å få på plass gang- og sykkelvegforbindelser. Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan for bussholdeplassen med forbindelser til sjukehuset. Denne ble vedtatt høsten 2018, og gir en del føringer for videre planlegging av området.

 • Blindheimsbreivika: Det har vært holdt oppstartsmøte mellom forslagstiller, plankonsulent og kommunen, og gjort en befaring i området.

 • Emblems sentrale områder: Utbygger, plankonsulent og kommune har hatt drøftingsmøter om hvordan det fremtidige Emblem skal utvikles.

GANG- OG SYKKELPLANLEGGING

 • Gang- og sykkelvegforbindelse Meierikaia – Volsdalsvågen:
  Gang og sykkelvei meierikaia volsdalsvaagenNordplan AS og Norconsult AS utarbeidet to alternativer for en sjøbasert gang- og sykkeltrasé mellom Meierikaia og Volsdalsvågen. Det er vedtatt at en skal sette i gang detaljprosjektering.

 • Volsdalen sykkelplan: Reguleringsplanen består av oppgradering av strekninga Fjellgata – Nørvegata, med blant annet fortau, sykkelfelt, busstopp og ny kryssløsning ved skolen. Planen har vært til 1. gangs behandling, og det jobbes kontinuerlig med bearbeiding av plankartet. Det jobbes for å få den reviderte planen på ny høringsrunde sommeren 2019.

BYROMSprosjekt

 • Byromssatsing: Dette er et prosjekt som arbeider videre med gatebruksplanen som ble utarbeidet i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Prosjektet tar for seg sju temaer som alle er handler om livet mellom husene i bysentrum: gange, sykkel, kollektiv, byrom, gatestruktur, parkering og bevaring.

 • Byromsaktivering: Kartlegginga består av en rekke mindre delprosjekt med fokus på midlertidige tiltak i bysentrum, hvordan innbyggerne bruker, vil bruke og kan bruke byrommene. I 2018 var det den midlertidige «Torghagen» på Kiperviktorget som skapte mest engasjement – får vi til noe lignende i 2019?!

 • Kulturhavna: Forarbeidet til prosjektering av den fremtidige kulturhavna på «Sørsida» ble ferdig i fjor, og det ligger nå til rette for at prosjekteringsfasen kan starte. Dette muliggjør opparbeiding av området i 2019.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119