Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Bypakken

Hvorfor trenger vi en bypakke?

Ålesund er en by i vekst, både i antall innbyggere og næringslivsetableringer. I store deler av byen er kapasitetsgrensa for deler av vegnettet nådd eller er i ferd med å bli det. I tillegg må gang- og sykkeltiltak, samt kollektivtilbudet prioriteres og styrkes.

Det er med andre ord et stort behov for opprusting av transportsystemet i byen vår. Dette for å sikre at kommunen fortsatt kan være en god by for alle, også i fremtiden.

Dette er bypakken

I dette visuelle kartet kan du selv navigere deg rundt for å se hvilke tiltak som er i bypakken.

Det er et uttalt mål fra sentrale myndigheter å redusere biltrafikken i norske byer. Derfor har bypakken i Ålesund flere hovedmål:

 • Byen skal ha et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer. Transportsystemet må møte veksten i transportsektoren.
 • Bypakken skal bidra til å utvikle framtidsrettede kollektivtilbud.
 • Bypakken skal bidra til attraktiv og bærekraftig byutvikling.

I bypakken er det tre store vegtiltak

Grafisk kart over de store hovedtiltakene i bypakken som skal vedtas sommeren 2019.

Informasjonsmøter

Politikere og fagpersoner fra Ålesund kommune og Statens vegvesen hadde 14. mars 2019 informasjonsmøte om Bypakken og Brosundtunnelen. Møtet kan du se her i var WEB-TV.

Sentrumsutvikling

Flyfoto over Ålesund sentrum av Harald M. Valderhaug

Flyfoto: Harald M. Valderhaug.

Bypakken er ikke bare et miljøtiltak men også et tiltak for ønska byutvikling og for strategisk transportplanlegging i sentrum. Bypakken inneholder tre særlig viktige sentrumstiltak:

 • Ny gateterminal for buss. Ved å flytte dagens arealkrevende bussterminal vil det frigi et viktig byutviklingsområde på sørsida av byen. Dette er en forutsetning for realisering av Sørsideplanene, og for området som ligger på østsida av Kulturhavna.
 • Ny gate gjennom sørsiden/bydelen og gangveg langs Brosundet. Hovedgata gjennom den nye bydelen er en del av bypakken, gata vil gå i ei bro over Brosundet. Dette muliggjør et nytt trafikkmønster og vil avlaste Hellebroa, samtidig som det blir muligheter til å prioritere kollektivtrafikken. Gangveg langs Brosundet vil være en attraktiv forbindelse og en opplevelsesrik gangveg både for turister og byens innbyggere.
 • Brosundtunnelen har som mål å frigjøre sentrum for gjennomgangstrafikk og bidra til et attraktivt bysentrum.

Tiltak for syklister og gående

Grafisk kart over sykkel-, kollektiv- og sikkerhetstiltakene i bypakken som skal vedtas sommeren 2019

Mer til sykkel

Det er lagt inn flere tiltak for sykkel i bypakken:

 • Egen sykkelveg fra Moa til Lerstad ved siden av dagens Lerstadveg.
 • Forbi det nye kollektivknutepunktet på sykehuset blir det en oppgradert sykkelvei.
 • Gjennom Campus blir det en helt ny og spennende sykkelløsning, kanskje til og med en sykkelbro.
 • I tillegg kommer det sykkelveg langs Borgundvegen forbi Volsdalen skole og videre blir det ny løsning for sykkel helt inn til sentrum.
 • På Hessa kommer det sykkelveg fra Steinvågsbrua og til Tonningsgate.

Sikkerhetstiltak på skoleveg for gående

Det er lagt vekt på å finne gode trafikksikkerhetstiltak i flere av skolekretsene:

 • Fortau langs Ytre Hessen og trafikksikkerhetstiltak ved Skarbøvikgata/Hessaskaret ved Hessa skole.
 • Undergang på Bjørge, mellom Stokke og Vik skole.
 • Fortau på Myrlandsvegen ved Blindheim skole.
 • Diverse sikkerhetstiltak på Aspøya for elever på Aspøy skole.
 • Fortau på nordsiden av Borgundvegen ved Hatlane skole.

Kollektivtiltak

Jente venter på buss på holdeplass ved Campus Ålesund fotoet er tatt av Håvard Myklebust for Møre og Romsdal fylkeskommune

Foto: Håvard Myklebust for Møre og Romsdal fylkeskommune og FRAM.

Til grunn for bypakken ligger knutepunktstrategien, der de fire knutepunktene er bysentrum, Campus Ålesund, sjukehuset og Moa. Disse er utpekt som viktige utviklingsområder og raske kollektivforbindelser mellom knutepunktene er en del av strategien. Knutepunktene er forskjellig i sin natur, men er viktig for byen med et stort potensial i overgangen fra bil til kollektiv, gåing og sykkel.

COWI har utarbeidet en rapport om framtidig kollektivtrafikk i Ålesundsområdet. På en rapport om framtidig kollektivtrafikk i Ålesundområdet. På bakgrunn av denne rapporten har bystyret valgt å satse på konseptet «Pirioritert buss». Dette konseptet går ut på å videreutvikle dagens buss- og båtruter, øke framkommeligeheten for bussen på strekningen Moa – bysentrum, øke frekvensen på både buss og båt osv. 

Flere av tiltakene i COWI-rapporten er innarbeidet i bypakken og den kan du lese videre i her.

I bybakken ligger disse tiltakene for kollektiv

Framkommelighetstiltak for kollektiv. Det arbeides med ulike «bypass» - løsninger for bybussen på strekninger der bussen blir stående i rushtidskøene sammen med annen trafikk. Aktuelle prosjekter er blant annet:

  • "Shortcut" fra Lerstadvegen til Moavegen ved Rabbevåg nord for Moa.
  • Egen kollektivfil i Hellandbakken mot øst i krysset med Nørvegata.
  • Egen kollektivfil og prioritering mot vest inn mot krysset Borgundvegen/Smedgarden i Hatlane.
  • Egne kollektivfiler over envegskjørt Hellebroa og ny Brosundbro når ny bro er på plass.
 • Muligheter for kollektivfelt på E136 og E39. Det er aktuelt med sambruksfelt / kollektivfelt på nye 4 felts strekninger på både E136 og E39. I tillegg kan det som strakstilak være aktuelt med kollektivfelt på strekningen Nørvevika-krysset – Ellingsøytunnelkrysset på innfartsvegen E136 og mellom Vegsundkrysset og Blindheimskrysset på E39.

Informasjonsmøter

Politikere og fagpersoner fra Ålesund kommune, Statens vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune hadde 13. mai 2019 informasjonsmøte om de myke tiltakene i Bypakken. Møtet kan du se her i var WEB-TV.

Dette er tidsplanen

Begrunnelsen for å ta E39 inn nå er at prosjektet ligger inne med 1 milliard i NTP for 2024-2029, forutsatt lokalbomfinansiering. Dette ble tatt opp i møte med samferdseldepartementet høsten 2018. Resten forutsetter finansiering med bompenger.

Dette betyr at alle prosjektene er samlet innenfor en bompengeperiode på 15 år og i en felles bypakke. Målet er at de store prosjektene skal fullføres innenfor ti år, slik at man sikrer at NTP-midlene ikke forsvinner. Samtidig øker vi den statlige andelen i pakken.

Bompenger

Foreløpige tall. Endelig taksvedtak gjøres ikke før senest et halvt år før oppstart av innkreving.

 • Takst for en personbil med brikke blir ca. 20 kroner, uten bombrikke blir prisen 25 kroner.
 • Fra kl. 07.00 - 09.00 og kl. 15.00 - 17.00 er det foreslått rushtidsavgift - 30 kroner med brikke, uten brikke blir prisen 37 kroner.

Man betaler bare for første passering innafor en klokketime. Maksimal månedskostnad for en bil er 2100 kroner (det er månedstak på 70 passeringer x rushtidsavgiften på 30 kroner). Har du flere enn 70 passeringer i måneden betaler du ikke for disse.

Ifølge vegvesenets beregninger vil det bli ca. 45.000 betalende per dag. Slik skal man kunne finansiere en så stor pakke. Bynære bommer reduserer trafikkbelastningen mest i de delene av Ålesund hvor problemene er størst. Bomsnittet på Moa er nå plassert direkte på E39, til forskjell fra tidligere da bommene var på alle avkjøringer til Moa-området. Det blir bom på tvers over Lerstad, og to i sentrum.

Hva skjer videre?

Bypakken skal opp til endelig behandling i formannskapet 28. mai, og bystyret 6. juni.

Saka skal opp i fylkestinget 16. og 17. juni. Deretter venter kvalitetssikring hos Vegdirektoratet før målet er stortingsbehandling av bompengeproposisjonen våren eller høsten 2020.

Og oppstart i 2021.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119