Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fjordstien

 • Fjordstien
  Fjordstien
 • Fjordstien mai 2016
  Fjordstien mai 2016
 • Fjordstien mai 2016
  Fjordstien mai 2016
 • Fjordstien mai 2016
  Fjordstien mai 2016
 • Fjordstien mai 2016
  Fjordstien mai 2016
 • Syklende småbarn på Fjordstien
  Syklende småbarn på Fjordstien
 • Situasjonsplan for andre etappe av Fjordstien
  Situasjonsplan for andre etappe av Fjordstien
 • Fjordstien
  Fjordstien
 • Arbeidet med Fjordstien
  Fjordstien
 • Arbeidet med Fjordstien
  Arbeidet med Fjordstien
 • Fjordstien
  Fjordstien
 • Fjordstien

  Fjordstien

   

 • Fjordstien
  Fjordstien
 • Fjordstien november 2016 - totempel
  En totempel som har blitt reist av det som er skylt i land i fjæresteinene vest for gamle Røykeritomta.
 • Fjordstien november 2016
  Det graves og sprenges.
 • Holmeskjervika 2017
  Holmeskjervika 2017
 • Geileberget - Endestopp for Fjordstien

  Vi legger til rette for at du skal kunne gå tur langs hele Borgundfjorden, fra Bogneset til Furmyra. Følg arbeidet med Fjordstien her.

  MERK: Artikkelen vil bli oppdatert.

  Status

  Statusoppdatering 3. mai 2019:

  Fjordstien er nå ferdigbygd fra Bogneset til Snopenesvegen på Åsestranda, og det arbeides nå med stien sør for Ålesund sykehus. For gangatkomst til stien østfra, anbefales det at man benytter en av undergangene under Borgundfjordvegen vest for sykehuset og går ned til stien via Snopenesvegen. Overgangsfeltet på sørsiden av sykehusområdet frarådes å bruke som atkomst til stien så lenge det pågår anleggsarbeid i dette området.

  Den siste strekningen østover til Geileberget/Furmyra blir ca. 860 m lang, og vil bli opparbeidet nå i 2019 og 2020. Parallelt med arbeidet med stien vil det også bli etablert en parkeringsplass like vest for Geileberget. Denne er utelukkende tiltenkt brukt av brukere av friområdet og Fjordstien, og vil få tidsbegrenset parkering på inntil 3 timer for å unngå at plassen fylles av f.eks. pendlerparkering.

  Fjordstien vil avsluttes like øst for Geileberget, og det foreligger pr. nå ingen planer om å forlenge den videre østover. Det er derimot oppstartet planlegging av å forlenge Fjordstien videre nordvest fra Bogneset via Ratvika og Grønvika til Nedre Klokkersundvegen, et prosjekt som forhåpentligvis vil kunne påstartes like etter at arbeidet på Åse er fullført.

  Statusoppdatering 27. mars 2017:

  Vi har nå bygd turveg fra Holmeskjærvika i vest til Røykeriet i øst. Videre fra Røykeriet og østover til Snopenesvegen er det foreløpig bare en grovbygd turveg. Dette er derfor fortsatt et anleggsområde og alt er ikke på plass enda. Tilstellingen fortsetter her når vi er ferdige med tilstelling og opprydding i Holmeskjervika.

  Noen steder langs med turvegen er det vann som renner dit vi ikke vil det skal renne. Dette er noe vi skal rydde opp i.

  Når vi er ferdig med dette, er det klart for å ta til på parsell 3, som går fra Snopeneset til Svarteskjeret. Dersom alt går etter planen er det byggestart her i april og anleggsarbeidet vil holde på ut 2017.

  Statusoppdatering 9. august 2016:

  Vi har kommet frem med grovplaneringen til rett øst for gamle røykeritomta. Der er det et veldig smalt sted som anleggsmaskinene ikke kommer seg forbi. Her skal vi etablere en forstøtningsmur. 

  Mens dette arbeidet pågår kan vi ikke stelle til og smalne inn denne delen som planlagt, siden vegen trengs til transport av materiell. Vi har derfor gått i gang med arbeid fra øst, fra Snopenesvegen, mens vi venter på å få stelle til den delen som er bygd, mellom Holmeskjærvika og Røykeriet.

  Fra Snopeneset og vestover til naustrekka skal Virksomhet vann, avløp og renovasjon føre utslipp til sjø i rør fra bak naustrekka og østover til en liten pumpestasjon.

  Statusoppdatering 23. mai 2016:

  Vi har nå bygd veg fra start og forbi badeplassen i til Holmsekjærvika. Dette første strekket har vært ganske komplisert og tidkrevende. Dette på grunn av høye murer i bratt og smalt arbeidsområde samt legging av ekstra kummer og ledninger.

  Videre arbeid går i mye lettere terreng, så nå vil det bli bygd mange meter veg per dag. Når vi er kommet gjennom til Røykerivegen skal arbeidet med tilstelling starte på det strekket som er bygd. Da skal blant annet stikkrenner som skal lede bort vann på plass.

  Bakgrunn

  Deler av turstien er allerede etablert og området har blitt et populært sted for turer og rekreasjon. Dagens tursti starter i Nedre Bogneset. Den 2 km lange løypen går derfra til Slevika og videre inn til Holmeskjærvika i Hatlane, delvis langs eksisterende veier og gangveier. Den binder bydelen sammen og gir befolkningen bedre tilgang til sjø og tilhørende friområder.

  Arbeidet med Fjordstien

  Det var i 2009 at bystyret bestemte seg for å bygge en sammenhengende tursti fra ytterst på Bogneset og inntil Furmyra øst for sykehuset.

  Arbeidet starten samme året, i 2009. Etter en lang prosess inngikk kommunen avtaler med 56 grunneiere om kjøp av areal til turveien, inklusiv detaljerte avtaler om hvordan stien skal bygges.

  Fjordstien er finansiert med statlig støtte fra Miljødirektoratet og med tippemidler fra Norsk Tipping. Det skal søkes om ytterligere støtte gjennom spillemiddelordningen også for de gjenværende strekningene.

  Utbyggingsarbeidet startet våren 2012, med første etappe fra Bogneset til Holmeskjærvika. Første del av stien ble åpnet i september 2012 og andre delen åpnet i juni 2013.

  Andre etappe startet høsten 2016, fra Holmeskjærvika til Svartskjærvegen - en strekning på ca. 1,3 km. Første del skal bli ferdig til sommeren 2016, mens den siste delen frem til Svartskjærvegen muligens først ferdigstilles i løpet av 2017.

  Etter dette gjenstår en siste etappe frem til Geileberget og Furmyra.

  Andre etappe

  Området fra Holmeskjærsvika til Svartskjærsvegen er en teknisk krevende strekning, og kommunen har brukt en del tid og hjelp fra konsulenter for detaljprosjekteringen.

  Grunneiere og naboene har fått brev med nabovarsel. Dokumentene til byggesøknaden kan lastes ned via linkene nedenfor.

  Stien bygges slik det er vedtatt i bystyresaken fra 2009, som 2 meter bred gruset turveg med 0,5 meter jordkledd skulder og 1 meter sideareal på hver side. Der stigningen er over 8% vil det bli brukt fresemasse som toppdekke for å unngå utvasking i større regnperioder. Fresemasse er asfaltdekke fra eksisterende veg som er knust opp til små biter, vanligvis i størrelsen 2-3 mm.

  Terrenget i området er varierende, fra helt flate til nokså bratt, slik at det er behov for natursteinsmurer i flere avsnitt.

  Det er forsøkt å gjøre turstien universelt utformet slik at den skal være tilgjengelig for alle.  Samtidig skal turvegen ligge godt i terrenget. Dermed blir stigningen på enkelte områder litt for bratt i forhold til kravene for universell utforming. Store deler av turvegen er likevel lett fremkommelig for personer med rullestol.

  Den prosjekterte turveien samsvarermed avtalene med grunneierne, men ikke alltid med regulert trasé. Formelt søkes derfor også om dispensasjon fra reguleringsplanen nå.

  Tekniske planer for andre etappe

  For berørte naboer, og andre interesserte, legger vi her ut de tekniske planene til innsyn i forbindelse med nabovarsling og byggesøknaden.

  Følgende tegninger er meldingstegninger som hører til byggesøknaden. Det er viktig å merke seg at mindre endringer kan bli gjort etter hvert i prosessen videre. Eventuelle endringer vil i så tilfelle bli avtalt med de berørte grunneiere på forhånd.

  pdfPlan og profil for Fjordstien, hovedtrasé
  pdfPlan og profil for sideveger og ramper

  pdfNormalprofil Fjordstien
  pdfPlan og profil for sideveger og ramper (D-tegninger)

  pdfDetaljtegninger

  pdfGangbru 

  pdfRiggplan

  Justerte høyder

  Etter ønske fra naboene er høydene på et lite strekk av Fjordstien justert. Her er tegninger med justerte høyder for Fjordstien sør for Strandavegen, P550 til P650:

   pdf1. C-Tegn. Plan og profil justert (A2)

  pdf2. Lengdeprofil justert (A3)

  pdf3. Tverrprofil justerte høyder, I

  pdf4. Tverrprofil justerte høyder, II

  pdf5. Tverrprofil justerte høyder, III

  pdf6. 3D-visualisering Strandavegen justerte høyder (A4)

   

   

   Kontakt oss

  Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
   
  Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
  Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

  Åpningstider
  Kontaktinformasjon
  Organisasjon

  Org.nr.  942 953 119