Samfunn og sikkerhet i kartløsningen

Skrevet .

I kommunens avanserte kartløsning (WebInnsyn) er det temakart for samfunn og sikkerhet. Der er det samlet en rekke datasett som viser potensiell eller aktuell naturfare, visse typer anlegg som kan utgjøre en fare, og sårbare anlegg.

Se også egen side om beredskap og sikkerhet og kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelens arealplan.