Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Samfunn og sikkerhet i kartløsningen

I kommunens avanserte kartløsning (WebInnsyn) er det temakart for samfunn og sikkerhet. Der er det samlet en rekke datasett som viser potensiell eller aktuell naturfare, visse typer anlegg som kan utgjøre en fare, og sårbare anlegg.

Se også egen side om beredskap og sikkerhet og kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelens arealplan.

 • Aktsomhetsområder

  Aktsomhetsområder er områder der det ut fra en kartanalyse (med grunnlag terrengmodell og til dels arealbruk) kan være mulighet for fare knyttet mot ulike skredtyper (jordskred, snø- og steinskred). NVE og NGU har utført analyser med litt ulike metoder og dermed litt ulike resultater. Begge vises på kartet.

  Når en ønsker å bygge nye hus eller anlegg i et slik område, må en få undersøkt farepotensiale nærmere av geolog. For noen område i kommunen har NVE gjennom denne faresonekartlegging, se kartlag «Skredfaresoner».

 • El-nett

  Strøm-nettanlegget er et datasett fra NVE. Den viser bl.a. ledningstraseer for høyspentlinjer og sjøkabler, og plassering av trafo-stasjoner, men ikke lokale luftledninger.

  I arealplanen og nyere reguleringsplaner er det vist hensynsoner som korridorer langs høyspentlinjene der det er begrensninger for hvordan arealet kan brukes.

 • Flomsoner fra NVE

  For Spjelkavikvassdraget har NVE i 2008 utarbeidet flomsonekart for 10- og 200-årsflom. Kartet viser hvilke areal som vil bli oversvømt i slike tilfeller. Se rapporten.

  Det er utarbeidet et tilsvarende flomsonekart for Storelva på Emblem, men kartet foreligger ikke digitalt og kan derfor ikke vises i kartløsningen.

 • Flomsoner Åknes

  Kartet viser beregnete oppskyllingshøyder i Storfjorden når det blir fjellskred ved Åkneset i innerste delen av Storfjordsystemet.
  Av de ulike scenarier om hvor store volum som raser ut, er det det største scenariet som er lagt til grunn for kartet.

 • Flomveger

  Se flomveganalyse

 • Grunnundersøkelser

  Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) viser borehull (punkter) hvor det er blitt utført geotekniske grunnundersøkelser, med tanke på undergrunnens beskaffenhet, leting etter ressurser, forurensning med mer.

 • Skredfaresoner fra NVE

  NVE har i 2016 kartlagt utvalgte områder i Ålesund kommune med tanke på skredfare. Resultat er en avgrensning av 3 faresoner (rød/oransje/gul) i henhold til sikkerhetsklassene mot skred som er definert i teknisk forskrift (TEK17). Her kan du laste ned rapporten fra NVE.

  Se veiledning på Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin nettside for nærmere opplysninger om sikkerhetsklassene.

 • Stormflo

  Kartverket har utviklet et nytt kart som viser økt havnivå og stormflo på grunn av klimaendringene. Havnivåstigning langs norskekysten kan føre til at stormflo og bølger strekker seg lenger inn på land enn det som er tilfelle i dag, slik at område som ligger lavt og nær havet blir mer utsett i framtiden.

  Dette får konsekvenser for bygninger og annen infrastruktur, og landskap og natur nær vannkanten. Informasjonen vil være viktig for de som skal planlegge nye bygninger eller anlegg nært sjøen, og som skal ivareta bærekraft og sikkerhet i et langt perspektiv.

  Det er laget kart for 2017 og to prognose-år (2050 og 2090), og for ulike hyppighets-intervaller (20års flom, 200års flom og 1000års flom). Siden de fleste nye bygninger vil være innenfor sikkerhetsklasse 2 med krav om sikkerhet mot 200 års flom, er dette intervallet fremhevet i kartløsningen vår. Men alle andre kan også slås på.

 • Sårbare bygg fra DSB

  DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) sin liste over sårbare bygg omfatter barnehager, skoler, sykehus, sykehjem, primærhelsetjeneste og fengsel.

 • Tilfluktsrom

  Viser aller offentlige tilfluktsrom i kommunen.

 • Ustabile fjellparti

  I Ålesund er det ett område med potensiell fjellskred ved Rambjøra på Emblemsfjellet, med utløp mot Brusdalsvatnet. Sannsynlighet for et stort skred er trolig svært lav, men konsekvensen kan bli stor. Området er beskrevet i ROS-analysen for fjellskred i Møre og Romsdal fra 2011.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119