Skredfare

Skrevet .

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har gjennomført en kartlegging av faresoner knyttet til skred i utvalgte områder i kommunen.

Gjennom rapporten fra NVE, får Ålesund kommune bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare og som er et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesaksarbeid, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap. Før kartlegginga har det vært brukt et såkalt aktsomhetskart, som er mindre presist. Kartlegginga har gjort at faresonene i kommunen en trukket tilbake og mer begrensa.

Kartlegginga tar utgangspunkt i hvor sannsynlig det er at det skal gå et skred eller et steinsprang i et bestemt område.

Områdene

Områdene som er blitt kartlagt, er valgt ut i samråd mellom NVE og kommunen fordi disse ut fra terrengforhold og eksisterende bruk anses som viktigst og mest utsatt for fare. NVE har fokus på områder med eksisterende bebyggelse, og kartlegger ikke situasjonen for fremtidige utbyggingsområder.

Det er mange områder i kommunen der det ikke er utført faresonekartlegging. Her foreligger det en kartlegging av potensiell fare («aktsomhetskart», i motsetning til reell fare som avdekkes gjennom faresonekart). Aktsomhetskartet er innarbeida i kommunens arealplan, og innbefatter langt flere eiendommer der NVE og kommunen ser behov for fremtidig avklaring av reell fare. I de nå kartlagte områdene er mange eiendommer blitt «friskmeldte», sett i forhold til aktsomhetskartet.

Om faresonekartlegging

Kartlegginga tar utgangspunkt i hvor sannsynlig det er at det skal gå et skred eller et steinsprang i et bestemt område.

100-årsskredet: Det er sannsynlig at det vil gå et skred/steinsprang i området i løpet av 100 år. Her er det ikke lov til å sette opp nybygg av noen størrelse eller bruksområde. (Rød sone)

1000-årsskredet: Det er sannsynlig at det vil gå et skred/steinsprang i området i løpet av 1000 år. Her er det mulig å sette opp mindre bygg uten varig opphold slik som garasje eller naust. (Oransje sone)

5000-årsskredet: Det er sannsynlig at det vil gå et skred/steinsprang i området i løpet av 5000 år. Her kan boliger ligge. (Gul sone)

Bygninger der flere personer oppholder seg (skoler, barnehager, sykehjem, større boligblokker) eller som ellers ha viktige samfunnsfunksjoner (f.eks. sykehus, brannstasjon), må ligge utenfor gul sone.

pdfNVE Skredfarekartlegging - rapport 2017 (53)