Politiråd

Skrevet .

Politirådet vårt består av kommunene Ålesund, Sula, Giske og Sunnmøre politidistrikt (driftsenhet Nordre Sunnmøre).

I Politirådet sitter ordførere og rådmenn fra disse kommunene, politistasjonssjefen ved Ålesund politistasjon, og politikontakt i Giske og Sula. SLT-koordinator i Ålesund sitter også i Politirådet.

Politikontakten(e) og SLT-koordinator har som særskilt oppgave å sørge for at anbefalinger i politirådet blir fulgt opp av kommunene og i politiet.

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer mellom politi og kommune, skal Politirådet bidra til involvering og ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og frivillig sektorer i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.

Lokale mål/satsingsområder i 2018

Politirådet har fire møter i året, eller hyppigere ved behov. Det er Ålesund kommune (rådmannens stab) som har sekretariatsfunksjonen for rådet. Referat fra møtene er offentlige, og i Ålesund kommune blir de sendt som orientering til bystyret.

Ansvarlig tjeneste

Politiet

Rådmannens stab, team helse og velferd