Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Over hele landet er det opprettet interkommunale utvalg for akutt forurensning (IUA). Disse er fordelt på regioner som skal ivareta beredskaps- og aksjonsplikten. Denne interkommunale beredskapen er dimensjonert for å håndtere mindre akutte utslipp. Ålesund kommune - ved Ålesund brannvesen KF er vertskommune for IUA samarbeidet for Sunnmøre.

Region 19 IUA Sunnmøre

IUA-kommunerI samarbeidet for region nr 19 - IUA Sunnmøre inngår Giske, Haram, Hareid, Herøy, Norddal, Sande, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ulstein, Vanylven, Volda, Ørskog, Ørsta og Ålesund.

Beredskap mot akutt forurensning ivaretas normalt av den primære beredskapsplikten som er tillagt privat virksomhet, den kommunale beredskapen er basert på risikovurderinger av vanlig virksomhet i kommunen og den statlige beredskapen som en tilleggsbeskyttelse rettet inn mot farer eller bekjempelse av større tilfeller av skipsforurensninger og ukjente kilder.

IUA Sunnmøre disponerer utstyr og materiell til bruk mot akutt forurensning på sjø og land. Det er lagt ut flere utstyrsdepot på Sunnmøre og i tillegg skal det samarbeides nært med det lokale Kystverket og havnevesen.

Organisering

Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensning - IUA - beredskaps- og aksjonsutvalg er sammensatt av ledere for ulike beredskapsinstanser:

  • Brannsjef
  • Havnesjef
  • Politimester
  • Representanter for industrien i regionen
  • 4 av brannsjefene velges for 2 år av gangen

Utvalget skal planlegge, iverksette og lede større aksjoner mot akutt forurensning innen regionen på land og til sjøs ut til 4nm fra grunnlinjen dersom skadevolder ikke iverksetter tilstrekkelige tiltak.

Leder er brannsjef Geir Thoresen fra Ålesund brannvesen i vertskapskommunen Ålesund.

Sekretariat

Sekretariatet, som ligger hos Ålesund brannvesen, sørger for den kontinuerlige driften av beredskapsordningen. Dette innebærer:

  • Revidering av operativt planverk
  • Planlegging av opplæring og øvelser
  • Regnskapsføring og budsjettering
  • Forberedelse av saker til beredskapsstyret og årsmøtet

Kostnadsfordeling

Kostnadene for å opprettholde beredskapen mot akutt forurensning i IUA fordeles per innbygger. Innbetalingene fra kommunene skal dekke planverksutvikling, opplæring, øvelser, materiell, innkjøp, lagerleie og sekretariat.

Ved akutte aksjoner må kommunen bidra med ressurser.

Se også

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119