Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig støtte- og rådgivningsgruppe som kan tre i funksjon ved alvorlige ulykker og ekstraordinære kriser.

Kriseteamet inngår som en del av Ålesund kommune sin beredskap ved kriser og katastrofer. Teamet kan stilles til disposisjon for, og samarbeider ofte med politi, AMK, legevakta og kirken. I tjenesten inngår fagpersonell fra helse, sosial, skole, politi og kirke.

Kriseteamet bemannes opp etter hendelsens eller ulykkens omfang. Teamet kan være til hjelp i en akuttfase, men er ikke ment å erstatte det ordinære hjelpeapparatet.

Teamet er organisert for å trå til på kort varsel ved ulykker og kriser der det eksisterende apparat ikke alene er i stand til å håndtere den oppståtte situasjonen. De vil da kunne være med å møte pårørende, vitner, skadde og andre involverte i en akuttfase for å yte omsorg, og for å formidle kontakt til eksisterende hjelpeapparat.

Andre aktuelle oppgaver kan være: - debrifing på arbeidsplass ette alvorlig arbeidsulykke eller dødsfall på arbeidsstedet - akutt omsorg for involverte etter alvorlige voldsepisoder eller drap - omsorg i akuttfasen for overlevende, vitner og pårørende ved større ulykker.

Taushetsplikt/samtykke

Taushetsplikten innebærer at personellet skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om personlige forhold som de får vite om.

Pasient og medlem i kriseteamet kan på grunnlag av samtykke godkjenne at taushetsbelagte opplysninger blir gitt videre. Opplysninger kan også gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp til pasienten, med mindre pasienten motsetter seg det.

Målgruppe

Alle som bor og midlertidig oppholder seg i Ålesund kommune kan benytte seg denne tjenesten knyttet til en hendelse eller krisesituasjon definert av politiet, AMK eller kommunen.

Vilkår

Det er kriseledelsen i kommunen, politiet, brannvesenet eller AMK som vurderer behov for - og som kaller ut/kontakter kriseteamet ved en hendelse.

Priser

Kriseteamet er en gratis tjeneste. Lovhenvisninger Kommunehelsetjenesteloven §1-5 og lov om helsemessig og sosial beredskap.

Se også

Fylkesmannen i Møre og Romsdal – Samfunnssikkerhet og beredskap

Kontaktpersoner

Leder av kriseteamet:  Sissel Hagen Rørhus, til vanlig psykiatrisk sykepleier i Virksomhet Barn og familie 

Nestleder i kriseteamet er  Pål Silseth, skarbøvik ungdomsskole.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119