Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Beredskap og sikkerhet

Ålesund kommune har det generelle ansvaret for innbyggernes  sikkerhet og trygghet.

Ålesund kommune skal være en trygg og sikker kommune. Vi skal forebygge hendelser og være godt beredt for å takle hendelser som likevel måtte oppstå.

Kommunens beredskapsarbeid skal være helhetlig og systematisk. Vi søker samarbeid med andre der det er mulig og systematiserer arbeidet for å få et best mulig resultat. Dette koordineres av beredskapssjefen.

Ved hendelser skal kommunen være i stand til raskt å iverksette tiltak som er nødvendige for å beskytte befolkningen og raskest mulig bringe kommunen tilbake til en normalsituasjon. Kommunens oppgaver er da: 

  • Ta hånd om skadde personer
  • Psykososial omsorg for personer som har blitt utsatt for påkjenninger
  • Innkvartering av evakuerte, skadde og / eller redningsmannskap
  • Forpleining  eller annen forsyningsstøtte
  • Informere om situasjonen i kommunen og gi retningslinjer
  • Sikre helsemessige trygge næringsmidler og drikkevann
  • Rette opp skader på kommunikasjon og andre anlegg
  • Opprydding, opprensking, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet
  • Vern om kulturelle verdier

Totalforsvaret

Området beredskap og forsvar omfatter det som med et annet ord kan betegnes som Totalforsvaret.

Totalforsvarskonseptets grunnprinsipp har siden 1946 vært at samfunnets samlede ressurser, om nødvendig også private ressurser, skal kunne settes inn for å understøtte forsvaret av Norge.

Formålet har vært å verne om Norges territorium, selvstendighet og nasjonale verdier og verne om sivilbefolkningen.

Tilfluksrom

Her er oversikt over pdftilfluktsrom i Ålesund kommune:

 

Nettressurser

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119