Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for fylkesveg 60, Blindheimshallen - Hatleholen - Flisneskrysset.

thumb regk rv60

Formannskapet har i møte den 22.04.2013 i sak 048/13 fastsatt planprogram for reguleringsarbeid på denne strekningen av fylkesvegen.

Planprogrammet danner rammene for det fremtidige planarbeidet.

Vedtak:

pdf  Ålesund formannskap sak nr. 48 - 22.04.2013.pdf

pdfPlanprogram_for fv 60,_Blindheimshallen - Hatlehol - Flisnes.pdf

Planen vil omfatte sanering av trafikkfarlige kryss ved Blindheimshallen og Puskhola og ny rundkjøring ved Blindheimshallen som skal betjene områdene både på nord- og sørsiden av fylkesvegen, også Ramsvika via ny adkomstveg vest for gravstedet.

Gjennomgående sykkelforbindelse på nordsiden og gangvegsystem med nye underganger vil også inngå.

Det fastsatte planprogrammet og saksfremstillingen vil være tilgjengelig på Servicetorget på Ålesund rådhus, og vil bli tilsendt de som har hatt merknader i saken.

Fastsettelse av planprogram er et prosessledende vedtak som ikke kan påklages.

Den videre planprosessen vil skje i regi av Statens vegvesen Region midt i samarbeid med Ålesund kommune.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119