Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for et privat reguleringsarbeid for småbåthavn og naustområde øst for Lerstadvika.

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 01.03.2010, med hjemmel i § 4-1 i plan- og bygningsloven (2008), fastsatt planprogram for et privat reguleringsarbeid for småbåthavn og naustområde øst for Lerstadvika.

Det faste utvalget for plansaker sak nr. 17 - 01.03.2010 1.04 Mb

Området tenkes regulert til havneformål, naustområde og med tilhørende atkomstveger, parkering m.m. Programmet inneholder krav til utredning av ulike konsekvenser bl.a. for støy, arkeologiske registreringer, ev. forurensning, størrelse av havna sett i forhold til Aalesunds roklub sine interesser, virkning av planen i forhold til barn og unges interesser.

Planprogrammet kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det bli avholdt møter og være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med FUP’s vedtak er lagt ut på kommunens internettside og tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119