Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for et privat reguleringsarbeid - Kristoffergarden gnr. 50/bnr. 3 m.fl., Åsegardane.

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 23.11.2009 med hjemmel i § 4-1 i plan- og bygningsloven (2009), fastsatt planprogram for et privat reguleringsarbeid for Kristoffergarden gnr. 50/bnr. 3 m.fl., Åsegardane.

Fast utvalg for plansaker sak. nr. 107_23.11.2009.pdf 657.53 Kb


Området ligger nord for Borgundvegen og tenkes regulert til boligformål, fordelt på frittliggende og konsentrert bebyggelse. Programmet inneholder krav til utredning av ulike konsekvenser bl.a. for trafikkstøy, arkeologiske registreringer, fjernvirkning av valgt utbyggingsform, m.m. Planprogrammet kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.m.

Planprogram med FUP’s vedtak er tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119