Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Fastsatt planprogram for Svorshamna reguleringsplan

Det faste utvalget for plansaker (FUP) har i møte 30.08.2010, med hjemmel i § 4-1 og § 12-9 i plan- og bygningsloven (2008), fastsatt planprogram for Svorshamna reguleringsplan.

pdf Det faste utvalg for plansaker sak nr. 58 - 30.08.2010 91.43 Kb

pdf Revidert planprogram Svorshamna - 02.08.2010 2.68 Mb

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for mindre og kanskje nyetablerte industribedrifter med behov for mindre verksteder og/eller lagringsplass. Storparten av planområdet er avsatt til industri i arealplan, mindre deler til LNF-formål. Programmet inneholder krav til utredning av ulike konsekvenser bl.a. for støy, trafikale forhold, nærmiljø, friluftsliv, kulturminner, forurensningssituasjon og landskap med mer. Planområdets avgrensning mot vest vurderes gjennom planarbeidet.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v. Planprogram med FUP’s vedtak er lagt ut på kommunens internettside og tilgjengelig på Servicetorget.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119