Skatteavregning og oppgjør

Lemping av skatt

Skrevet .

Skatter og avgifter skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller etter tvangsinnfordring. Lemping er et unntak fra denne hovedregel.

Med lemping av et krav menes at skatte- og avgiftsmyndighetene godtar annet enn full betaling av kravet ved forfall – enten at det innrømmes betalingsavtale for kravet, at kravet settes ned eller at disse tiltakene kombineres. Lemping er hjemlet i to grupper av tilfeller, innfordringslemping og billighetslemping.

Innfordringslemping

At lemping skjer som innfordringstiltak innebærer at skyldner innrømmes lemping fordi det tjener innfordringen og kan skje som ledd i avtale mellom skatte- og avgiftskreditorene alene, som ledd i utenomrettslig gjeldsordning eller gjeldsordning etter konkursloven og som ledd i gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Vilkår

Det må foreligge et konkret tilbud om betaling fra skattyter.Tilbudet må være det beste skyldneren kan fremsette og gi tilstrekkelig dekningsgrad. Det forutsettes videre at tilbudet fra skyldneren gir en bedre dekning enn fortsatt innfordring og det må ikke svekke den almenne betalingsvilje. Kravene må dessuten være uprioriterte og heller ikke krav som er sikret ved pant vil det være aktuelt å nedsette.Spørsmålet om lemping avgjøres til slutt etter en helhetsvurdering av det foreliggende innfordringsmessige grunnlaget og eventuelle klander- verdige forhold på søkerens hånd.

Lovhenvisning

Hjemmel for lemping: Skattebetalingsloven av 2005 § 15 - 2 og SKD intern melding nr. 9/11 av 8.juli 2011.

Rimelighetslemping

At lemping skjer av rimelighetslemping innebærer at lemping innvilges som følge av nærmere bestemte rimelighetsgrunner på søkerens hånd. Det forutsettes at det foreligger særlige omstendigheter ved skyldnerens personlige situasjon ut over alvorlige gjeldsproblemer.

Målgruppe

Skattytere med åpenbare og varige betalingsvansker på grunn av manglende betalingsevne.

Vilkår

Lemping av billighet kan innrømmes dersom samtlige vilkår jfr. SKD melding av 8. februar 2012 er oppfylt. Det må foreligge både billighetsårsak, billighetsvirkning samt årsakssammenheng mellom disse. Dessuten skal det vurderes om lemping vil kunne svekke den allmenne betalingsviljen. Momenter ved denne vurderingen er i hvilken grad søkeren har oppfylt sine forpliktelser etter gjeldende regelverk, for eksempel etter ligningsloven, skattebetalingsloven, merverdiavgiftsloven, regnskapsloven etc.

Lovhenvisning

Lemping av skatt av billighet er hjemlet i skattebetalingslovens § 15 - 1 Ettergivelse og nedsettelse av skatt: ”1.Når noen i medhold av ligningsloven § 9-12 har rådd til at skatten blir nedsatt eller ettergitt og når det på grunn av dødsfall, særlig alvorlig eller langvarig sykdom, varig invaliditet eller andre årsaker virker særlig ubillig eller uforholdsmessig trykkende å fastholde hele skatten, kan denne settes ned eller ettergis.”

Krav til dokumentasjon

Husstandens økonomiske stilling må dokumenteres, herunder en fullstendig og spesifisert oversikt over inntekter/utgifter, formue/gjeld, opplysninger om forsørgelsesbyrde og andre relevante opplysninger. Utskrift av ligningen for de to siste år må vedlegges og for næringsdrivende må det dessuten legges frem aktuelle regnskapstall.Ved sykdom må legeerklæring legges ved søknaden.

Klage

Det er ikke klageadgang i disse sakene, jf skattebetalingsloven § 58 som sier at forvaltningsloven ikke gjelder. Hvor søkeren kommer med nye opplysninger, vil henvendelsen kunne betraktes som en ny søknad.

Søknad

Søknader om lemping av skatt av billighet skal legges fram for skatteutvalget til behandling og avgjørelse etter innstilling herfra. Kemneren har myndighet til å lempe renter og omkostninger inntil kr 50 000,00 både i innfordringssaker og billighetssaker.

Søknaden kan leveres til Servicetorget eller sendes til: 

Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Postboks 1521,
6025 Ålesund