Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skatteavregning og oppgjør

Lemping av skatt

Skatter og avgifter skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller etter tvangsinnfordring. Lemping er et unntak fra denne hovedregel.

Med lemping av et krav menes at skatte- og avgiftsmyndighetene godtar annet enn full betaling av kravet ved forfall – enten at det innrømmes betalingsavtale for kravet, at kravet settes ned eller at disse tiltakene kombineres. Lemping er hjemlet i to grupper av tilfeller, innfordringslemping og billighetslemping.

Krav til dokumentasjon

Husstandens økonomiske stilling må dokumenteres, herunder en fullstendig og spesifisert oversikt over inntekter/utgifter, formue/gjeld, opplysninger om forsørgelsesbyrde og andre relevante opplysninger. Utskrift av ligningen for de to siste år må vedlegges og for næringsdrivende må det dessuten legges frem aktuelle regnskapstall.Ved sykdom må legeerklæring legges ved søknaden.

Klage

Det er ikke klageadgang i disse sakene, jf skattebetalingsloven § 58 som sier at forvaltningsloven ikke gjelder. Hvor søkeren kommer med nye opplysninger, vil henvendelsen kunne betraktes som en ny søknad.

Søknad

Søknader om lemping av skatt av billighet skal legges fram for skatteutvalget til behandling og avgjørelse etter innstilling herfra. Kemneren har myndighet til å lempe renter og omkostninger inntil kr 50 000,00 både i innfordringssaker og billighetssaker.

Søknaden kan leveres til Servicetorget eller sendes til: 

Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Postboks 1521,
6025 Ålesund

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119