Skatteavregning og oppgjør

Restskatt ved skatteoppgjøret

Skrevet .

Restskatt er et pengekrav fra skattemyndighetene til en skattyter etter utregning av foregående års skatteoppgjør.

Skatteoppgjøret i juni
For de fleste lønnsmottakere og pensjonister er skatteoppgjøret i juni. Dette er skatteytere med forholdvis enkle skatteforhold. Skateoppgjøret er klart i slutten av juni.

Suksessive oppgjør

Fra medio augst vil det bli løpende skatteoppgjør ukentlig frem til høstutlegget medio oktober.

Høstutlegget

I tillegg til vanlige skatteoppgjør for personer kommer det i oktober skatteoppgjøret for selskap, dødsbo og utenlandske skatteytere.

Frister
Forfallsdato for eventuell restskatt fastsettes etter 3 uker fra utleggsdato for 1- termin, og  5 uker fra utleggsdato for  2.termin. 

Klage på ligningen

Klage på ligningen skal leveres innen 6 uker etter at skatteoppgjret er sendt, likevel slik at klagefristen tidligst utløper 10. august. Du kan sende klagen via Altinn.no eller i eget brev til skattekontoret.

Betaling

Ved skatteoppgjøret vil det bli sendt ut betalingskort i god tid før første forfall. Bruk tilsendte betalingskort ved betaling. Har du mistet betalingskortet, må du fylle ut et betalingskort for skatt, og påføre fødselsnummer, navn og skatteart.

Husk at det alltid må benyttes KID ved elektronisk betaling. KID-nummeret som er påført betalingskortet er blant annet generert ut fra hvilken skatteart (tilleggsforskudd, restskatt mv.) betalingen gjelder. KID-nummer får du fra Skatteetaten.

Betaling skal skje til Nordre Sunnmøre kemnerkontors bankkonto for skatt:Har du spørsmål om betaling? Ring 70 16 20 00
Betales ikke restskatten ved forfall, påløper det forsinkelsesrenter i henhold til den til enhver tids gjeldende rentesats jfr. forsinkelsesrenteloven.

OBS! Selv om du har sendt klage til likningskontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp.