Arbeidsgiveres rapporteringsplikt

Skrevet .

A-ordningen er navnet på rapporteringsordningen for ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige til Skatteetaten (inkl. skatteoppkrever), Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

A-melding

Du skal for hver måned sende inn a-melding med opplysninger om alle ansatte, status for deres arbeidsforhold, trukket forskuddstrekk, utbetalt lønn, naturalytelser med mer. Du skal også rapportere alle opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift for måneden.

Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar  i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Frister for levering av a-melding og betaling (Altinn)

Elektronisk innsending

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

Betaling

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk skal betales annenhver måned. Du må selv summere begge månedene. Fristen for dette er den 15. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Ved forfall på lørdag, søndag eller helligdag blir forfallsdagen første virkedag etter.

For mer informasjon, se Altinn om frister for betaling og rapportering.

Utleggstrekk

Oppgjørsliste for utleggstrekk og betaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfallsdatoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk.

Mer informasjon

Se vår pdfminiguide for idrettslag og ideelle organisasjoner - plikter som arbeidsgiver.

a-ordningens nettsider i Altinn finner du blant annet:

Se lønns-ABC for a-ordningen utarbeidet av Oslo kemnerkontoret i samarbeid med Skattedirektoratet. Denne viser hvordan de vanligste ytelsene skal behandles når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering i a-meldingen.