Arbeidsgiverkontroll

Skrevet .

Arbeidsgiverkontroll går i hovedsak ut på at foretak med arbeidsgiveransvar blir regnskapsmessig kontrollert.

Det skal sikre at:

Gjennomføring av kontroller

Som hovedregel blir virksomheten varslet skriftlig om at en kontroll vil bli holdt. Det vil så bli avtalt tid og sted for kontrollen. Kontrollens omfang er gjengitt ovenfor. Etter avholdt kontroll utarbeides forslag til rapport med eventuelle endringer. Det vil bli gitt en merknadsfrist på ca tre uker, dersom virksomheten skulle være uenig i rapportens innhold. Etter merknadsfristen er utløpt vil rapport bli sendt til det aktuelle skattekontoret i Region Midt for videre behandling og endelig fastsettelse.

Arbeidsgiver eller den som har ansvar for regnskapsføringen plikter å gi nødvendige opplysninger og være tilstede under bokettersynet om kontrolløren ønsker det. Ellers må regnskap og de bilag som kontrolløren mener har betyning for kontrollen legges frem.

Hjemmel for kontroll

Bokettersyn avholdes i medhold av Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav § 5-13, forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven av 21.12.2007 § 5-13-2 og forskrift om beregning og oppgjør av arbeidsgiveravgift til folketrygden av 02.12.97 § 7.

Andre nettressurser