Eiendomsskatt

Skrevet .

Eiendomsskatt er en skatteform kommunestyret selv kan vedta å skrive ut. Eiendomsskatten skrives ut med hjemmel i eiendomsskatteloven. Skattegrunnlaget skal gjenspeile en antatt  markedsverdi på eiendommene, slik det følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens §8A-2-1. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med innenfor rammene i gjeldende lovgivning.

Eiendomsskatt i Ålesund kommune

Ålesund kommune har hatt eiendomsskatt siden 1968, med kun noen få års opphold på 80-tallet. I 2015 ble det gjort endringer i eiendomsskatten.

Det er foretatt små endringer av takstgrunnlaget i kommunen siden 1968. Det eksisterende grunnlaget gjenspeilet derfor ikke antatt markedsverdi for skatteobjektene. For å fange opp endringer i markedsverdier er det vanlig å foreta en alminnelig taksering hvert tiende år. En slik taksering ble gjennomført i Ålesund kommune i 2014, på de eiendommene der formuesgrunnlag fra Skatteetaten ikke forelå.

Vedtak om eiendomsskatt

5. desember 2013 vedtok Ålesund bystyre at det i 2015 skal skrives ut eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter Eiendomsskattelovens §3a. Vedtaket medførte behov for nytt takstgrunnlag. Kommunen gjorde også vedtak om at formuesgrunnlaget for boligeiendommer fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag (jf. Eiendomsskattelovens §8 C-1). Kommunen skal selv taksere andre skatteobjekt og arbeidet gjennomføres av sakkyndig nemnd. Nemnda består av 3 personer valgt av bystyret. Rammer og retningslinjer for taksering er vedtatt av sakkyndig nemnd.

Formuesgrunnlag fra Skatteetaten benyttes som takstgrunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. Ved taksering av boliger som kommunen ikke kjenner formuesgrunnlaget til, tas det utgangspunkt i innmeldt primærareal (P-areal) fra eier. Dette arealet benyttes også for hytter.

P-areal er arealet av primærrommene fratrukket boder og garasjer. Dersom P-areal ikke foreligger vil det tas utgangspunkt i bruksarealet med et skjønnsmessig fradrag. For naust og næringsbygg benyttes bruksarealet ved takseringen.

Her er vedtakene:

 

Endring av begrepsbruk

Endring av begrepsbruk henger sammen med ny skatteforvaltningslov som trådte i kraft fra og med 1. januar 2017, med virkning også for inntektsåret 2016. Skatteforvaltningsloven erstatter blant annet ligningsloven, og begreper som likningsverdi og selvangivelse ble eksempelvis erstattet med formuesverdi og skattemelding. Vi gjør oppmerksom på at begrepene blir brukt om hverandre både på Skatteetaten og Ålesund kommune sine hjemmesider.

Endring i begrep:

Boligverdien = tidl. Formuesgrunnlaget - er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (P-rom)
Formuesverdien = tidl. Ligningsverdien - er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsårene 2017 og 2018 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger. Formuesverdien vil alltid være lavere enn boligverdien. Formuesverdien er den verdien som skal føres opp i skattemeldingen.
Skattemelding = tidl. Selvangivelse

 

Utregning av eiendomsskatt

Ålesund bystyre har vedtatt at Skatteetatens formuesgrunnlag skal legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt for boliger. Der kommunen ikke mottar grunnlaget fra Skatteetaten, blir eiendommen taksert av kommunen. Ved slik taksering blir eiendommen besiktiget og fotografert. Takst blir fastsatt av sakkyndig nemd basert på informasjonen fra besiktigelsen, opplysninger fra matrikkelen og vedtatte rammer og retningslinjer.

Slik beregnes eiendomsskatten

For 2018 er det vedtatt en promillesats på 2,0 for alle skattepliktige eiendommer. 

Promillesatsen kan være ulik fra næring til bolig og fritid. Dette er regulert av Eiendomsskatteloven §12a.

Eksempel 1: Viser utregning av eiendomsskatt for en eiendom med formuesgrunnlag fra Skatteetaten for en primærbolig.

Formuesgrunnlaget fra Staten er 4 ganger ligningsverdien (for primærboliger). Grunnlaget som foreligger for skatteåret 2016 skal for 2018 multipliseres med 0,8. Dette er en obligatorisk faktor fastsatt av Staten.

I vårt eksempel er ligningverdi i selvangivelsen kr. 750.000.
Formuesgrunnlaget fra Skatteetaten er da kr. 3.000.000 (4 x 750.000).

Grunnlaget som kommunen skal forholde seg til:
Kr. 3.000.000  x 0.8 = 2.400.000,-

Eksempel på promillesats: 2,0

Utskrevet årlig skatt blir med disse faktorene:
Kr. 2.400.000 x 0.002 = 4.800,-


Eksempel 2: Takster vedtatt av kommunen ganges med promillesatsen (2,0). I vårt eksempel er  taksten på eiendommen kr. 2.500 000,-.

Kr. 2.500 000 x 0.002 = 5.000,- (utskrevet årlig skatt)

 

Skatteseddel

Alle som skal betale eiendomsskatt får tilsendt skatteseddel før 1. mars. Skatteseddelen viser beregning av eiendomsskatten, hva du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Faktura

 Kommunale avgifter og eiendomsskatt skal betales innenfor disse fristene:

  • 20. april: ½ -års faktura på vann, avløp, renovasjon og feiing.
  • 20. juni: ½ -års faktura på eiendomsskatt.
  • 20. september: ½ -års faktura på vann, avløp, renovasjon og feiing.
  • 20. november: ½ -års faktura på eiendomsskatt.

Faktura sendes til eier. Der det er flere eiere av en eiendom sendes fakturaen til den som står registrert som regningsmottaker i kommunens register. Ta kontakt med kommunen hvis du ønsker å bytte regningsmottaker.

For seksjonerte boenheter i boligsameier gjelder følgende:

  • Eiendomsskatt faktureres direkte til eier.
  • Kommunale avgifter (vann, avløp, renovasjon og feiing) faktureres samlet til sameiet.

 

Offentlig ettersyn av takst og skatt

Takst og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars i skatteåret. De vil da ligge tilgjengelig på Servicetorget og Moa bibliotek i fire uker. Denne utleggelsen blir annonsert.

Eier vil da få tilsendt informasjon om takst og utregnet skatt, samt informasjon om klageadgang. Skatteetaten har informasjon til deg som vil klage på formuesgrunnlaget.

Fritak og nedsettelse

Fritak for eiendomsskatt

Noen eiendommer er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §5.  I fritaket inngår også kommunale- og de fleste statlige eiendommer.

Bystyret kan årlig gjøre enkeltvedtak om fritak. Dette kan f.eks. være eiendommer eid av veldedige organisasjoner o.l.  Enkelte eiendommer kan fritas for eiendomsskatt de første årene eiendommen er bebygd. Dette følges av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens §7.

Eiere av eiendommer som ikke står oppført i fritakslisten, og som mener seg berettighet til fritak etter Eiendomsskatteloven § 7 a, b, eller c, kan søke kommunen. Søknaden fremmes før 1. mai og det må henvises til om fritaket gjelder paragraf a, b eller c. Søknaden behandles av bystyret.

Nedsettelse av eiendomsskatt

Personer som på grunn av en varig situasjon med sykdom, invaliditet, rusproblematikk eller lignede årsaker har problemer med å betale sin skatt kan søke om nedsettelse. Ålesund bystyre har i budsjettvedtak for 2015 uttalt følgende:

"Bystyret viser for øvrig til eigedomsskattelovas § 28 som gir hjemmel for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av utliknet eiendomsskatt, f.eks. minstepensjonister og andre med inntekt mindre enn 2G (grunnbeløpet i folketrygden)."

Søknad om nedsettelse sendes til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund. Du kan også sende elektronisk til

pdfKS sin veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt | Skattebetalingsloven

 

Faktafeil og klage

Finner du faktafeil på skatteseddelen eller har spørsmål om eiendomsskatt, ta kontakt med kommunen.
 
Klage på takst for eiendommer taksert av kommunen sendes skriftlig til Ålesund kommune. Klagefrist er seks uker etter at skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn. Mener du Skatteetatens boligverdi (formuesgrunnlaget) er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om boligen din: Primærareal (P-areal), byggeår, samt boligtype. Disse faktaopplysningene finner du du på skatteseddelen under "Grunnlag for likningsverdi" i selvangivelsen.

Er Skatteetatens boligverdi benyttet for din eiendom tidligere i år, og du ser at opplysningene om boligen din er feil, kan du kontakte Skatteetaten. Du kan eventuelt korrigere informasjonen i selvangivelsen. Endringer av slike faktaopplysninger vil normalt sett først få innflytelse på eiendomsskatten påfølgende år.

Er det første gang Skatteetaten sin boligverdi benyttes for din eiendom, og opplysningene er feil, kan du klage til Skatteetaten. Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi. Mer informasjon om bruken av Skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av kommunal eiendomsskatt finner du på Skatteetatens nettsider. Du finner også informasjon om hva du kan klage på, når og hvordan i KS sin veilederpdf"Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger, punkt 8".

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig .

 

 

Har du spørsmål?

Ring gjerne Servicetorget på 70 16 20 00, eller send en e-post:

Formelle henvendelser (arkivføres):
  

Uformelle henvendelser/spørsmål:

 

Se også:

Skattedirektoratets skatte-ABC
Eiendomsskattevedtekter for Ålesund kommune
pdfKommunenes Sentralforbund sin veileder om retting og klagesaksbehandling i eiendomsskattesaker.