Informasjon til deg som har bevilling

Skrevet .

Den som innehar en skjenkebevilling skal forholde seg til både sentrale og lokale bestemmelser. Her er noen av dem:

 

 

Omsetningsoppgaver og gebyr 

Innehaver av skjenkebevilling eller salgsbevilling for alkohol plikter en gang årlig å rapportere omsatt mengde alkohol.

Fristen for innsending er 1. april hvert år for det foregående året.

Kommunen bruker tallene som rapporteres inn som grunnlag for å beregne bevillingsgebyr. Satsene for gebyret er fastsatt i alkoholforskriftens § 6-2:

Satser for skjenking 2018 2019
Gebyr per omsatt liter alkoholholdigdrikk i gruppe 1 kr 0,47 kr 0,48
Gebyr per omsatt liter alkoholholdigdrikk i gruppe 2 kr 1,24 kr 1,26
Gebyr per omsatt liter alkoholholdigdrikk i gruppe 3 kr 4,09 kr 4,16
Minimumsgebyr kr 5.100,- kr 5.200,-
     
Satser for salg    
Gebyr per omsatt liter alkoholholdigdrikk i gruppe 1 kr 0,21 kr 0,21
Minimumsgebyr kr 1.630,- kr 1.660,-

Beregning av gebyr

Bevillingsgebyret fastsettes for ett år av gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk, jf. punktet “forventet mengde/vareliter” i skjemaet.

Dersom det er avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, kan kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør, jf. punktet “omsatt mengde/vareliter” i skjemaet.

Levere omsetningsoppgave 

Rapporteringsskjemaet finner du her:

Omsetningsoppgave for skjenke- og salgsbevilling (e-skjema)

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om omsetningsoppgaven. 

Manglende oppgave

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgave innen kommunens frist, fører det til sanksjon i form av to prikker, jf. alkoholforskriftens § 10-3 og kommunens bevillingsreglement.

 

Endringer i bevilling

Skal du gjøre endringer i driftskonsept eller endringer i eiersammensetning, må det søkes om ny bevilling. Dette gjelder også hvis du ønsker å utvide skjenkeareal innendørs eller ta i bruk uteareal. Noen viktige avklaringer som bør gjøres hvis du skal søke om bruk av uteareal. Benytt standard søknadsskjema for skjenke- eller salgsbevilling.

Skifte av styrer eller stedfortreder

Ved skifte av styrer eller stedfortreder for bevilling må det søkes om godkjenning.

Søk om godkjenning av styrer/stedfortreder.

Kommunen trenger opplysninger om den nye styrer/stedfortreders navn, adresse og personnummer, samt om hun/han har bestått kunnskapsprøve, og eventuelt hvilken kommune denne ble bestått i.

Viktige sentrale og lokale bestemmelser

 

Overgang til og fra sommertid

Kommunens forskrift for tidsinnskrenkning for salg og skjenking gjelder også ved overgang til sommertid. Det er norsk standardtid som følges. Det innebærer at ved overgang til sommertid skal klokken kl 02.00 stilles fram til kl. 03.00 og skjenking skal da opphøre.

Ved sommertidens slutt, skal skjenking opphøre kl. 03.00, før klokken stilles tilbake til kl. 02.00. Det er ikke anledning til å fortsette skjenking etter at klokken er stilt tilbake. Timen mellom kl. 02. og kl. 03 lar seg altså kun skjenke én gang.

 

Salgstider for ølsalg i forbindelse med helligdager

Alkoholloven og Lov om helligdager og helligdagsfred regulerer hvor lenge butikker kan ha åpent og selge alkohol. Det skilles mellom dag før helligdag og dag før høytidsdag:

Hovedregel:

Dag Fra klokken Til klokken              
Hverdager 08.00 20.00  
Lørdager 08.00 18.00  
Søndager - -  

 

Hellig- og høytidsdager:

Dag Fra klokken Til klokken             
Onsdag før skjærtorsdag 08.00 18.00 Dag før helligdag
Påskeaften* 08.00 15.00 Dag før helligdag
Dagen før 1. mai 08.00 20.00 Dag før høytidsdag
Dagen før 17. mai 08.00 20.00 Dag før høytidsdag
Dagen før Kr. Himmelfart** 08.00 20.00 Dag før helligdag
Pinseaften* 08.00 15.00 Dag før helligdag
Julaften* 08.00 15.00 Dag før helligdag
Nyttårsaften 08.00 15.00 Dag før helligdag

 

*) I følge lokal forskrift er det kun lov med salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 i butikk fra kl. 08.00-15.00 på påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dag før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven.

Salg av alkohol på valgdagenEndringene i alkoholloven fører til at salg av øl på valgdagen nå er "normalen". Dersom kommunen ikke ønsker salg av øl på valgdagen, må det fattes et vedtak.

Ålesund kommune har per dags dato ikke fattet slikt vedtak, og det er derfor tillatt med salg av alkohol på valgdagen i Ålesund kommune, innenfor de rammer som settes av kommunens åpningstidsforskrift.

Endringene i alkoholloven gjelder også for Vinmonopolets utsalg som også kan selge alkohol innenfor sine åpningstider.

 

 

Reklameforbudet

Det er forbudt å drive reklame for alkoholholdig drikk. Dette gjelder også på internett, enten det er på åpne sider eller i sosiale medier.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk er hjemlet i alkoholloven § 9-2, samt kap. 9 i forskrift av 11.desember 1997 nr. 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Les mer om alkoholreklameforbudet her.

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk er
hjemlet i alkoholloven § 9-2, samt kap. 9 i forskrift av
11.desember 1997 nr. 1292 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.
Alkoholloven § 9-2 lyder:
«Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet
gjelder også reklame for andre varer med samme
merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over
2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke
inngå i reklame for andre varer eller tjenester.
Departementet gir forskrifter om avgrensning, utfylling
og gjennomføring av bestemmelsene i første ledd.
Departementet kan gjøre unntak fra forbudene når
særlige grunner foreligger».
Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon
i markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt
skrift, film, lysreklame, plakater, skilt og liknende
innretninger. Denne oppregningen er imidlertid ikke
uttømmende. Forbudet rammer i prinsippet enhver art
av reklame som forekommer som massekommunikasjon
i markedsføringen av alkohol. Som nyere eksempel kan
nevnes reklame på internett eller ved sms- meldinger
over mobiltelefonnettet.