Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Informasjon til deg som har bevilling

Den som innehar en skjenkebevilling skal forholde seg til både sentrale og lokale bestemmelser. Her er noen av dem:

 

 

Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk er
hjemlet i alkoholloven § 9-2, samt kap. 9 i forskrift av
11.desember 1997 nr. 1292 om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.
Alkoholloven § 9-2 lyder:
«Reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Forbudet
gjelder også reklame for andre varer med samme
merke eller kjennetegn som drikk som inneholder over
2,50 volumprosent alkohol. Slike varer må heller ikke
inngå i reklame for andre varer eller tjenester.
Departementet gir forskrifter om avgrensning, utfylling
og gjennomføring av bestemmelsene i første ledd.
Departementet kan gjøre unntak fra forbudene når
særlige grunner foreligger».
Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon
i markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt
skrift, film, lysreklame, plakater, skilt og liknende
innretninger. Denne oppregningen er imidlertid ikke
uttømmende. Forbudet rammer i prinsippet enhver art
av reklame som forekommer som massekommunikasjon
i markedsføringen av alkohol. Som nyere eksempel kan
nevnes reklame på internett eller ved sms- meldinger
over mobiltelefonnettet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119