Skjenkebevilling for enkeltanledninger

Skrevet .

Det finnes ulike typer skjenkebevilling for enkeltanledninger avhengig av om det er sluttet lag eller åpent arrangement:

Når man søker om bevilling forutsetter vi at avtale er inngått med utleier av lokale og/eller uteareal. Skjenkestedet skal være godkjent av bygningsmyndighetene og av Mattilsynet. Bevilling for enkeltanledning kan ikke gis til lokaler som har fast skjenkebevilling da det ikke kan være to bevillinger på samme lokale.

Ambulerende skjenkebevilling

Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til deltakere i sluttet selskap i forbindelse med arrangementer som jubileum, bryllup m.v.

Det er opprettet 20 ambulerende bevillinger for utøvelse på sted som godkjennes for skjenking til deltakere i sluttet selskap for en enkelt anledning. Disse er ikke knyttet til bestemte personer eller skjenkesteder.

Når trenger du ambulerende bevilling?

Det kan serveres og drikkes alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid lokale, når en privat person arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som ved bryllup, fødselsdag eller lignende.  Det er en betingelse at alkoholserveringen foregår uten betaling, og at utleier av lokalet ikke står for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet.

Dersom utleier/utlåner av lokalene står for innkjøp eller servering av mat eller drikke, vil det kreve bevilling, selv om dette gjøres uten vederlag. Det krever også bevilling dersom et utenforstående firma står for innkjøp eller servering av både mat og alkohol. For at alkoholserveringen skal kunne skje uten bevilling, må altså de alkoholholdige varene alltid skaffes av privatpersonene selv, på samme måte som man ville gjort dersom festen ble holdt hjemme. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at man bestiller mat fra utenforstående firma, forutsatt at dette altså ikke involverer innkjøp eller servering av alkohol. Vilkåret om at utleier/utlåner ikke må være involvert i arrangementet er absolutt. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at det i lokalene finnes musikkanlegg, kjøkken, serveringsutstyr o. l. som stilles til disposisjon for den som benytter lokalene.

Hvis det direkte eller indirekte kreves vederlag for alkoholholdig drikk må en alltid ha skjenkebevilling.

Kommunen har sendt et informasjonsskriv til lag og foreninger som disponerer egne lokaler med en vedlagt oversikt over reglene som er referert til her. Reglene kan lastes ned her:

Informasjonsbrev til foreninger om reglene for skjenkebevilling.

Forenklet informasjon

Åpne arrangement

Alminnelig skjenkebevilling (1 - 6 dager)

Skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for et enkelt åpent (offentlig) arrangement på 1 – 6 dager som for eksempel konserter, teater, studentuke, festivaler m.v.

Alminnelig skjenkebevilling (utover 6 dager)

Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for et enkelt åpent (offentlig) arrangement utover 6 dager, som for eksempel konserter, teater, studentuke, festivaler m.v. Arrangement utover 6 dager må politisk behandles, jf. kommunens delegasjonsreglement for alkoholsaker.

Utvidelse av bevilling for arrangement

Innehaver av ordinær skjenkebevilling (restauranter og lignende) kan også søke om utvidelse av bevilling for en enkelt anledning dersom arrangement skal holdes i umiddelbar tilknytning til skjenkestedet (eks. telt utenfor).

Viktig informasjon til arrangører av større arrangement

Planer, meldeplikt og godkjenning

Ved søknad om skjenking ute, i telt og ved andre større arrangement skal det alltid legges ved tegning som viser hvilket areal søknaden omfatter, hvor skjenkingen skal foregå og hvilken løsning en har planlagt for sikring av området, vakthold o.l.

For allment tilgjengelige arrangement er det også meldeplikt til politiet, og arrangøren må selv, i god tid før arrangementet, ta kontakt med politiet for gjennomgang av opplegget for arrangementet, jf. politivedtektene.

Internkontroll

For åpne arrangement av et visst omfang vil det kreves at bevillingshaver har et internkontrollsystem som sikrer at alkohollovens regler blir overholdt og at alle som er involvert i skjenkingen i forbindelse med arrangementet er tilstrekkelig informert om gjeldende regler. Nærmere informasjon om hva internkontrollsystemet bør inneholde.

Sikkerhet ved større arrangement

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer (134 sider). Denne inneholder gode råd for sikker avvikling av arrangementer og kan lastes ned fra direktoratets hjemmeside ved å klikke på lenken ovenfor.

Søknad og klageadgang

Søknadskjemaet ligger i vår skjemabank inkludert veiledning for utfylling.

Klage

Vedtak kan i henhold til alkoholloven påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottak av vedtaket. Eventuell klage skal sendes Ålesund kommune, rådmannen, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Hjemmel

Alkoholloven av 2. juni 1989 med endring av 17. desember 2004 og forskrift av 8. juni 2005 gitt med hjemmel i loven.

Andre bestemmelser

Bevillingshavers ansvar

Bevillingshaver har ansvar for at skjenking av alkoholholdig drikk foregår i samsvar med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.

Dette innebærer blant annet å påse at det ikke skjenkes alkoholholdig drikk til for unge og/eller til synlig berusede personer, og at det ikke skjenkes ut over tillatt skjenketid slik denne er fastsatt i bevillingen. Det må også påses at gjester ikke nyter medbrakt alkoholvare, og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkelokalet.

Se viktige sentrale og lokale bestemmelser.

Skjenke- og åpningstider

Skjenketider: Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 0600 til kl. 0300. Skjenking av brennevin kan skje fra kl. 1300 til kl. 0300 (maksimaltider, men reell skjenketid avhenger av hva som står i vedtaket).
Åpningstider: Skjenkesteder kan holde åpent fra kl. 0600 til kl. 0400.

Bevillingsgebyr

Skjenkeavgiften for ambulerende skjenkebevilling til deltakere i sluttet selskap og alminnelig skjenkebevilling for et enkelt åpent arrangement på 1 – 6 dager er fastsatt til kr 350,- pr. gang – giro blir tilsendt. Bevillingsgebyret for alminnelig skjenkebevilling for et åpent arrangement utover 6 dager fastsettes i henhold til omsatt mengde alkoholholdig drikk og er minimum kr 4.900,- pr. år. Gebyr for innvilget arrangement må betales uavhengig av om arrangementet blir avholdt eller ikke.

Innkjøp av alkohol

Ålesund kommune gjør oppmerksom på at innkjøp av alkoholholdig drikk skal foregå fra utsalgssteder med bevilling for salg av øl, eller fra Vinmonopolets steder.

Alkoholgrupper

Alkoholloven deler alkoholholdig drikk i 3 grupper basert på styrke:

  • Gruppe 1 = drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol.% alkohol (hovedsaklig øl).
  • Gruppe 2 = drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol.% alkohol (hovedsaklig vin).
  • Gruppe 3 = drikk som inneholder mellom 22 og 60 vol.% alkohol (brennevin).

For å få skjenkebevilling for gruppe 2, må en også ha bevilling for gruppe 1 og for å få skjenkebevilling for gruppe 3 må en ha bevilling for gruppe 1 og 2.

Kontroll

Kommunen kan foreta kontroll av skjenkevirksomheten ved besøk av kontrollører fra vaktselskap. Kontrollørene vil forevise legitimasjon, og de kan oppholde seg i skjenkelokalet så lenge dette anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene.