Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skjenkebevilling for enkeltanledninger

Det finnes ulike typer skjenkebevilling for enkeltanledninger avhengig av om det er sluttet lag eller åpent arrangement:

  • Ambulerende bevilling (deltakere i sluttet selskap).
  • Alminnelig bevilling for enkelt åpent arrangement 1-6 dager.
  • Alminnelig bevilling for enkelt åpent arrangement utover 6 dager.
  • Utvidelse av eksisterende bevilling for et enkeltarrangement.

Når man søker om bevilling forutsetter vi at avtale er inngått med utleier av lokale og/eller uteareal. Skjenkestedet skal være godkjent av bygningsmyndighetene og av Mattilsynet. Bevilling for enkeltanledning kan ikke gis til lokaler som har fast skjenkebevilling da det ikke kan være to bevillinger på samme lokale.

Viktig informasjon til arrangører av større arrangement

Søknad og klageadgang

Søknadskjemaet ligger i vår skjemabank inkludert veiledning for utfylling.

Klage

Vedtak kan i henhold til alkoholloven påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottak av vedtaket. Eventuell klage skal sendes Ålesund kommune, rådmannen, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Hjemmel

Alkoholloven av 2. juni 1989 med endring av 17. desember 2004 og forskrift av 8. juni 2005 gitt med hjemmel i loven.

Andre bestemmelser

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119