Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skjenkebevilling

Den som ønsker å drive skjenking av alkohol må først søke om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk.

Søknader behandles først administrativt, deretter politisk. Unntatt er søknader om bevilling til et enkelt arrangement/ambulerende bevillinger som kun behandles administrativt.

Det må søkes om ny bevilling ved vesentlig endring i eiersammensetning eller endring av konsept for virksomheten. Ved konkurs faller bevillingen bort.

Ved virksomhetsoverdragelse kan ny eier drive på eksisterende bevilling i inntil tre måneder forutsatt at melding om virksomhetsoverdragelsen og søknad om ny bevilling er levert kommunen innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted.

Målgruppe

Serveringsbedrifter, eller personer som ønsker å starte slik virksomhet der man ønsker å skjenke alkohol i gruppe 1, 2 eller 3.

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 = drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol.% alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2 = drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol.% alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3 = drikk som inneholder mellom 22 og 60 vol.% alkohol.

Søknad

Søknad om bevilling for salg, skjenk og servering.

Vilkår

Søker om skjenkebevilling må ha en styrer og en stedfortreder for bevillingen. Firmaet må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Det er et vilkår for å utøve skjenkebevilling at bevillingshaver også har serveringsbevilling etter serveringsloven. 

Pris (gebyr)

Det koster ikke noe å få søknaden behandlet. Innehaver av skjenkebevilling må betale et årlig  gebyr til kommunen avhengig av omsatt mengde alkohol. Gebyrsatsene fastsettes årlig av Stortinget.

Kvalitetsmål

Søknader som er fullstendig utfylt og har de nødvendige vedlegg skal behandles politisk så snart uttalelser fra politi og skattemyndigheter foreligger. Når vedtak er fattet vil søker få skriftlig tilbakemelding om vedtaket, vedlagt bevillingsbrev dersom bevilling blir innvilget.

Varighet/fornying

Skjenkebevillinger gis vanligvis for inntil fire år av gangen. Bevillingsperiodene følger kommunevalget, slik at utløp av skjenkebevilling er i september året etter kommunevalg.

Klage

Vedtak kan klages inn til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at en har blitt gjort kjent med vedtaket. Klagen rettes til kommunen, som tar saken opp til ny vurdering. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Lovhenvisning

  • Alkoholloven av 2. juni 1989 med siste endring gjeldende fra 1. januar 2016.
  • Forskrift av 8. juni 2005, med siste endring gjeldende fra 1. januar 2016, gitt med hjemmel i loven.

Viktige bestemmelser

Den som får bevilling må forholde seg til:

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119