Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Salgsbevilling for alkohol

Den som ønsker å selge alkoholholdig drikk fra butikk må søke om salgsbevilling.

Søknader behandles først administrativt, deretter politisk.

Det må søkes om ny bevilling ved vesentlig endring i eiersammensetning eller endring av konsept for virksomheten.

Ved konkurs faller bevillingen bort. Ved virksomhetsoverdragelse kan ny eier drive på eksisterende bevilling i inntil tre måneder. Men da må melding om virksomhetsoverdragelse og søknad om ny bevilling være levert kommunen innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted. 

Målgruppe

Dagligvareforretninger, eller personer som ønsker å starte slik virksomhet der man ønsker å selge alkoholholdig drikk gruppe 1. Dvs. alkoholholdig drikk under 4,76 volumprosent (øl og enkelte typer ”rusbrus”).

Søknad

Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk.

Søknader om salgsbevilling behandles fortløpende, men man må regne med minst halvannen måneds behandlingstid (mer om sommeren da de politiske utvalgene har ferie). Kommunen innhenter uttalelser fra politi og skattefut i forhold til søknaden, personer med vesentlig innflytelse på bedriften, styrer og stedfortreder. Saken legges deretter fram for politisk behandling i formannskapet.

Vilkår

Søker om salgsbevilling må ha en styrer og en stedfortreder for bevillingen. Firmaet må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Krav til dokumentasjon

Søker må legge fram:

  • Tegninger over salgsstedet som klart viser hvor de alkoholholdige varene skal plasseres.
  • Dokumentasjon på avlagt kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder.

Pris (gebyr)

Det koster ikke noe å få søknaden behandlet. Innehaver av salgsbevilling må betale et årlig  gebyr til kommunen avhengig av omsatt mengde alkohol. Gebyrsatsene fastsettes årlig av Stortinget.

Kvalitetsmål

Søknader som er fullstendig utfylt og har de nødvendige vedlegg skal behandles politisk så snart uttalelser fra politi og skattemyndigheter foreligger. Når vedtak er fattet vil søker få skriftlig tilbakemelding om vedtaket, vedlagt bevillingsbrev dersom bevilling blir innvilget.

Varighet/fornying

Salgsbevillinger gis vanligvis for inntil fire år av gangen. Bevillingsperiodene følger kommunevalget, slik at utløp av salgsbevillinger er i september året etter kommunevalg.

Klage

Vedtak kan klages inn til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at en har blitt gjort kjent med vedtaket. Klagen rettes til kommunen, som tar saken opp til ny vurdering. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Lovhenvisning

  • Alkoholloven av 2. juni 1989 med siste endring gjeldende fra 1. januar 2016.
  • Forskrift av 8. juni 2005, med siste endring gjeldende fra 1. januar 2016, gitt med hjemmel i loven.

Viktige bestemmelser

Den som får bevilling må forholde seg til:

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119