Tilskuddsordninger

Skrevet .

Innen idrett og kulturlivet er den en rekke støtteordninger enten fra kommunens side eller andre. 

Kommunale tilskuddsordninger

Festivaltilskudd

Søknadsfrist er 28. oktober 2019.

Det kan søkes om ettårig tilskudd til nystartede festivaler, eller treårig tilskudd til festivaler som har eksistert i minimum tre år.

Formålet med tilskuddsordningen er å

 • Gjøre kunst og kultur av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
 • Styrke grunnlaget for videreutvikling av eksisterende og nye festivaler.
 • Stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kunst- og kulturtilbudet.
 • Fremme samhandling og kompetansedeling mellom aktører.
 • Stimulere til nye ytringsformer.

Det kan gis tilskudd til

 • Festivaler som er åpne og publikumsrettede, og der kulturarv og profesjonell og ikke-profesjonell utøvelse av musikk, scenekunst, litteratur, visuelle kunstarter og film, tv, video og dataspill er hovedformål.
 • Festivalen skal finne sted i Ålesund kommune og ha en varighet på minimum to dager.
 • Festivaler med mindre kommersielt preg/inntjeningspotensial, nystartede initiativ samt nye uttrykk vil bli prioritert.
 • Festivaler som Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune etter felles strategi ønsker å satse på med årlig tilskudd over tre år.

Søknaden skal inneholde

 • Budsjett i balanse som viser alle utgifter og inntekter samt en plan for finansieringen.
 • Prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av festivalen.

Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Før du søker bør du lese pdfretningslinjene for tildeling av festilvalstøtte.

Kulturfond

Kulturarbeidere, kulturbaserte næringsaktører og frivillige organisasjoner, samt prosjekt i regi av Ålesund kommune eller interkommunalt kultursamarbeid.

Formål

 • Gjøre kunst og kultur av høg kvalitet tilgjengelig for flest mulig.
 • Stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kunst- og kulturlivet.
 • Stimulere til nye ytringsformer.

Hva kan det gis tilskudd til?

 • Prosjekt/tiltak må ha lokal forankring og bidra til at kommunen/regionen blir synlig ut over egne grenser.
 • Prosjekter som favner om større og/eller flere kulturbaserte aktiviteter/tiltak.
 • Prosjekter innen film/medier, musikk, billedkunst, teater, litteratur og design er satsingsområder.
 • Frittstående prosjekter, etablering av aktiviteter og til utvikling av prototyper.

Hva blir det ikke gitt tilskudd til?

 • Løpende drift av tiltak.
 • Festivaler, jf. egen søknadsordning  

Krav til søknaden

 • Søkers faglige kvalifikasjoner og kompetanse vektlegges.
 • Det skal leveres beskrivelse av prosjektet/aktiviteten som inneholder balansert budsjett, plan for gjennomføring og beskrivelse av hvordan prosjektet bidrar til å fremme regionens særpreg.

Søknadsfrist

 • Midlene tildeles søknader som kommer inn innen søknadsfristen 10. oktober 2019.  Kultur- og oppvekstutvalget har myndighet til å bestemme om hastesøknader mellom frister skal behandles.

Saksbehandling

 • Søknader sendes Ålesund kommune på elektronisk søknadsskjema.  Søknaden må inneholde de opplysninger skjemaet spør etter. 
 • Det kan årlig deles ut inntil kr 500 000,- fra fondet.  Den årlige avkastningen av fondet legges til fondet.  Rådmannen har fullmakt til å beregne avkastningen. En og samme søker kan få tilskudd 2 år på rad til samme prosjekt.
 • Søknadene avgjøres av kultur- og oppvekstutvalget (KOU).
 • Søkere må regne med 2 måneders saksbehandlingstid for søknader som er mottatt til fristen 10. oktober 2019.
 • Tildelinger som ikke er tatt i bruk ett år etter vedtak, skal tilbakeføres fondet og brukes til nye søknader.

Krav til den som mottar tilskudd

 • Organisasjonsnummer registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret.
 • Prosjektet skal gjennomføres i tråd med søknaden. Støtte fra Ålesund kommune skal synliggjøres i prosjektmateriell og annen informasjon om prosjektet.
 • Det skal leveres rapport og revidert regnskap innen 2 måneder etter at prosjektet/tiltaket er avsluttet.  Er tiltaket av permanent karakter,  skal revidert regnskap og rapport leveres senest 2 måneder etter oppstart.

Søk om støtte fra kulturfondet

Hovedrunde for tildeling av kultur- og idrettsmidler skjer etter en årlig søknadsfrist 10. april. Søknadsskjema for kultur- og idrettsmidler finner du HER.

Før du søker bør du lese retningslinjene for tildeling av kommunale kulturmidler HER.

Prosjektorienterte/behovsprøvde kulturtilskudd

Ålesund kommune gir tilskudd til ulike prosjektorienterte/behovsprøvde prosjekt i nærmiljøet.

 • allmenne kulturformål
 • opparbeiding/utstyr leikeplasser

Søknader må inneholde beskrivelse av aktiviteten, kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Det blir lagt spesiell vekt på egenandel samt tiltakets betydning for nærmiljøet eller kommunen som helhet.

Tilskudd til kulturarbeid for funksjonshemmede

Ålesund kommune kan gi tilskudd til lag og organisasjoner som tilbyr kulturaktiviteter for personer med funksjonshemminger. Det kan også gis tilskudd til enkeltpersoner for å gjøre deltagelse i kulturaktiviteter mer tilgjengelig.

Ved oppstart og gjennomføring av nye tiltak kan Virksomhet kultur være behjelpelig med råd og veiledning.

Driftstilskudd til idrettskole

Det kan søkes om tilskudd til driften av idrettsskoler.

For å få tilskudd må driften av idrettsskolen tilfredsstille normer for dette fastsatt av Norges Idrettsforbund (se søknadsskjema). Hovedtildelingen skjer om våren på bakgrunn av kunngjøring i media.

Veiledende kriterier for driftstilskudd til idrettskoler i Ålesund
Gruppe 1
Grunnkriterier
- allsidig innhold
- krav om flere aktiviteter
- naturlig konkurranse-element
- tilrettelgging for funksjonshemma
Kr. 4.000
eller
ingen ting
Gruppe 2
Særskilte kriterier
- tiltak for utvikling av instruktører
- graden av involvering av foreldre
- evt. andre stimuleringstiltak
Vurderingsskala
Kr. 0 – kr. 6.000
Gruppe 3
Økonomiske kriterier
- inntektsnivået pr. barn i forhold til kostnadene
ved instruktørlønn, leie av anlegg og kjøp av
nødvendig utstyr, etter at inntektene av deltakeravgiften
er trukket fra nevnte kostnader

Vurderingsskala
Kr. 1.000 – kr. 6.000

Alle grunnkriteriene (gruppe 1 over) må være oppfylt for i det hele tatt å få tilskudd (se også mer i selve søknadskjemaet).

Driftstilskudd til organisasjonseide idrettsanlegg

Idrettslag og andre frivillige organisasjoner som driver egne idrettsanlegg kan søke om tilskudd til drift av anlegget. Tilskuddssatsene for hver enkel anleggstype fastsettes hvert år.

Du kan søke gjennom digitalt søknadsskjema her på våre sider.

Om det er igjen midler fordeles de etter behov resten av året fortløpende ettersom søknadene kommer inn.

Kommunale tilskudd som det kan søkes på fortløpende gjennom året.

Arrangementtilskudd

For kulturarrangement kan det bevilges tre former for tilskudd.

For disse formene er det ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til

Direkte tilskudd

Det kan ytes direkte tilskudd til særskilte arrangement. Ved annonsering (avisannonser, plakater, programhefte) skal det opplyses at arrangementet har fått tilskudd, og følgende formulering skal brukes: «støttet av Ålesund kommune».

Dekning av underskudd

Det kan gis tilskudd til dekning underskudd ved arrangement. Tilskuddet er begrenset oppad til kr. 10.000,-.

I helt spesielle anledninger kan tilskuddet økes. Evt. tilskudd utbetales etter at revidert regnskap er presentert.

Norgesmesterskap

Idrettsarrangement med formell status som norsk mesterskap der HM Kongens pokal utdeles, gis et tilskudd på kr. 20.000. Andre Norgesmesterskap for senior inntil kr. 10.000.

Kursstøtte

Tilskudd kan gis til deltakere på kurs og konferanser som har som hovedmål å gi ledere/instruktører et bedre grunnlag for sitt arbeide innenfor sine respektive aktivitetsområder.

 • Kommunen kan maksimalt dekke 50% av de samlede utgifter til reise, opphold og kursavgift.
 • For lokale kurs ytes tilskudd på inntil kr. 7.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.
 • For regionale eller landsomfattende kurs kan ytes tilskudd på inntil kr. 10.000,- per kurs, samlet for alle deltakerne.

Søknadskjema for kursstøtte HER

Etableringstilskudd (kulturtiltak)

Tilskudd kan gis til nystartede foreninger.

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til

Tilskudd gis til nystartede foreninger og lag med et beløp på inntil kr. 10.000,-, og til idrettsskoler etablert i henhold til Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF) sine retningslinjer; kr. 10.000,-.

For å få slike tilskudd må foreningen/laget som hovedregel ha minst 15 medlemmer og drive sin virksomhet i Ålesund kommune.  For nye idrettslag må det legges ved dokumentasjon for opptak i NIF.

Se også

Idrettskoler og tilskudd

 

Kulturstipend

Ålesund kommune kan innenfor rammen av budsjettet gi stipend til ledere og utøvere innen kulturområdet.

Det er ikke eget søknadskjema. Søknader kan sendes som brevpost til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund, eller som e-post til

Siktemålet med stipendiet, som forutsettes å «henge høyt», er å stimulere og oppmuntre til fortsatt innsats og økende kunnskap innen sitt interessefelt. Det påhviler alle som har mottatt stipend å skrive rapport og sende denne til Virksomhet kultur.

Tilskudd til 17. mai-arrangement

Lag og foreninger i Ålesund som planlegger arrangement i tilknytning til 17. mai i 2019 kan søke tilskudd til arrangementet innen 6. mars.

Andre kommunale tilskuddsordninger

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - Storbymidler

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Tilskudd for å bedre oppvekst- og levevilkår i større bysamfunn

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i utvalgte bykommunene.

Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hva kan det søkes midler om

Det kan søkes om tilskudd til:

 • tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen.
 • investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år).

Hvem kan søke?

Offentlige og private instanser, bydeler, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper kan søke om midler.

Søknad

For søknadsskjema og mer informasjon, se nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Søknadsfrist: 1. februar 2018.

Kontakt

For nærmere opplysninger, ta kontakt med fagleder i kultur:
Jelena Aurora Mensah  , tlf: 70 16 24 17

Kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil få utbetalt kommunalt tilskudd fra de kommuner hvor det er bosatt medlemmer.

Det kommunale tilskuddet utregnes i samsvar med "Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn" og "Forskrift om tilskot til livssynssamfunn" . Dvs. at det kommunale tilskuddet utregnes med grunnlag i de årlig budsjetterte kommunale utgifter til Den Norske Kirke, fordelt på hvert statskirkemedlem bosatt i kommunen.

Kulturdepartementet har blant annet et årlig rundskriv som orienterer om vilkår for å få tildelt statlig og kommunalt tilskudd og krav til rapportering.

Søknad

Det er ikke nødvendig å søke særskilt om kommunalt tilskudd. Alle kommuner mottar årlig en oversikt fra Brønnøysundregistrene over antall tilskuddsberettigete medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen.

Klage

Vedtak om kommunalt tilskudd kan i henhold til ”Forskrift om registrerte og uregistrerte trossamfunn” og ”Forskrift om tilskot til livssynssamfunn” påklages til fylkesmannen.

Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er kommet frem til søker.

Klage sendes til Ålesund kommune v/Rådmannen, Postboks 1521, 6025 Ålesund for administrativ vurdering, og dersom klagen ikke får medhold oversendes klagen til fylkesmannen.

Se også

Opplevelseskortet

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, NAV og kommunene som gir barn og unge mellom 2 og 16 år gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter. Ålesund kommune har for tiden ikke et tilbud om Opplevelseskort.

Barn som vokser opp i en familie med lav inntekt bør kunne delta på aktiviteter på lik linje med andre.

Om kortet

Opplevelseskortet må brukeren ta med når han/hun skal benytte seg av en aktivitet. Det er også mulig for brukeren å ta med seg en venn eller et familiemedlem.

Kortet fungerer som et klippekort og er gyldig for et kalenderår. Kortet kan ikke fylles på med nye klipp i denne perioden, så del gjerne klippene litt utover året.

Kortet kan brukes hos de aktørene som har inngått et samarbeid om Opplevelseskortet. For tiden er det ikke et slikt samarbeid i Ålesund kommune.

Opplevelseskortet er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.

NAV velger hvem som skal få

Virksomhet kultur i Ålesund kommune samordner og administrerer tiltaket.  Gjennomføringen skjer i nært samarbeid med NAV Velferd, som velger ut brukerne.

Andre nettressurser

Tilskudd til frivillig virksomhet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har gitt kommunene ansvaret for å administrere tilskuddsordningen til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

Det kan søkes om tilskudd til kulturarrangement, fysisk aktivitet, dialogmøter, idrettsarrangementer, oppvekst, språk og så videre.

Målgruppen er flyktninger, innvandrere, barn og øvrig befolkning.

Tilskuddsordningen består av tre delordninger

Del A) Støtte til frivillig tiltak i lokalsamfunn og driftstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner.

Del B) Støtte til frivillig tiltak som øker mulighet til å delta i samfunn. Det gis blant annet støtte til norsktrening, leksehjelp og informasjonstiltak om lover og regler.

Del C) Støtte til forebyggende og holdningsendrede tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Målsettingen med tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn er å skape møteplasser og aktiviteter på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltakene skal være knyttet til integrering og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.

Det kan søkes om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene.

Søk innen 31. mars

pdfLes nøye gjennom vilkårene her før du søker.

Tilskuddsmottaker må også levere årsrapport til kommunen innen 31. januar .2020.

Lurer du på noe? Send en mail til .

Søk

Søknadsskjema for tilskudd til frivillig, integrerende aktiviteter.

Tilskudd til helse- og sosialformål (lag og organisasjoner)

Tilskuddet går vanligvis til lag og organisasjoner som defineres under helse og sosial sitt arbeidsområde og som har som målsetting å løse helse- og sosialpolitiske oppgaver. Tilskuddene har tradisjonelt gått til ulike veldedige organisasjoner.

Midlene blir bevilget etter søknad til lag og organisasjoner tilhørende i Ålesund kommune. Midlene gis fortrinnsvis til konkrete prosjekter.

Fristen for å søke midler er 17. mars.

Søknad

Søknad på eget skjema som ligger i skjembanken sammen med veiledning.

Drømmestipendet

Drømmestipendet er en stipendordning fra  Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping, som ønsker å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Målgruppe

Alle ungdommer fra 13 - 20 år kan søke på drømmestipendet. 

Premiering

Det deles ut 100 stipender á 15 000 kroner.

Kategorier

Det søkes i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og annet.

Slik søker du

Det er leder ved Ålesund kulturskole som nominerer Ålesund kommunes kandidat til Drømmestipendet.

Send en søknad til

Søknadsfrist: 1. februar 2018.

Søknaden må inneholde

 • Beskrivelse av "drømmen".
 • Bilder, lydfiler, videofiler og lignende må være lagret på YouTube eller egne nettsider, og lenker til disse settes inn i eposten.

Det fins eksempler på drømmestipendets nettsider så du kan se hvordan en søknad kan skrives.

 

Fylkeskommunale tilskuddsordninger

 Statlige og andre tilskuddsordninger