Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Motorferdsel i utmark

Folk flest ferdes i naturen for å oppleve fred og ro. Det er viktig å ta vare på muligheten til naturopplevelser og avkopling i friluft.

For at skog og fjell skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark.

Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. Motorferdsel på barmark kan skade plantelivet og sette merker og sår i terrenget. Sporene etter kjøring kan være synlige i mange år. I tillegg utsettes naturen for forurensning. Skadene forsterkes ved at man ved hjelp av motorkjøretøy rekker over store avstander på kort tid og lettere kan nå inn til ellers uberørte naturområder.

Motorferdsel i utmark er som hovedregel forbudt. Men bruk av motorkjøretøy er viktig i forbindelse med næring og nyttetransport.
Ifølge Lov om motorfersel i utmark og vassdrag, er dette tillatt etter nermere regler, når det foregår aktsomt og hensynsfullt overfor naturen, planter, dyr og mennesker. All annen trafikk må begrenses mest mulig.

Fylkesmannen kan forby eller begrense kjøring i spesielt sårbare områder.

Søknad

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i loven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring for formål når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Det kan f.eks. gjelde:

  • Vedhenting, når dette kan gjøres på barmark uten særlig skade, f.eks. etter eksisterende traktorvei.
  • Transport av byggematerialer når barmarkstransport gir minst skader og ulemper (f.eks. etter traktorvei).
  • Tømmertransport for grunneiere som ikke har jord- eller skogbruk som næring.

Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring med snøscooter for andre formål. Særlig aktuelle formål er:

  • Ervervsmessig transport.
  • Transport for funksjonshemmede.
  • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg når det i området ikke er mulig å få leid transport.
  • Kjøring i utmarksnæring for fastboende.
  • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad.
  • Kommunen kan i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Kommunen gir råd og nermere veiledning.

Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen. Søknaden må gjelde et av de formålene som Direktoratet for naturforvaltning beskriver som aktuelle, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Tillatelsen må medbringes under transporten.

Lovhenvisning

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag (15. mai 1988 med endring senest 30. april 2003).

Forskrift om bruk av motorkjøretøy på barmark langs tradisjonelle ferdselsårer i Finnmark (28. juli 1989).

Forskrift om helikopterskiing (14. mars 1988).

Se også

Direktoratet for naturforvaltning

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119