Åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Skrevet .

Avfalls- og bråtebrenning er forbudt i Ålesund kommune. I særlige tilfeller kan det søkes om dispensasjon fra forbudet mot åpen brenning på eget søknadskjema. Merk at hageavfall kan leveres gratis til Bingsa avfallsplass eller kvernes og komposteres lokalt.

Lovhenvising

Forbudet er knyttet til "Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, vedtatt av bystyret 07.04.2011:

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5 Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

§ 6 Dispensasjon

Kommunens forurensningsmyndighet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad. Slik søknad sendes Ålesund kommune, virksomhet for VAR, postboks 1521, 6025 Ålesund. Søknader belastes med saksbehandlingsgebyr i henhold til gjeldende «Betalingsregulativ for myndighetsutøvelse etter forurensningsregelverket»

§ 8 Klage

Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages etter reglene i forvaltningsloven § 28, 2.ledd.

§ 9 Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

Brenning kan ikke starte før skriftlig dispensasjon er gitt. Naboer skal varsles.

Søknad

Søknad om dispensasjon for brenning av avfall i småovner og åpen brenning.

Se også

Alle St.Hans bål skal meldes inn til brannvesenet: Bruk meldingsskjema for St.Hans bål

Ansvar

Vann avløp og renovasjon | Ålesund brannvesen KF.