Velferdsteknologi

Skrevet .

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon» (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg).

Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre

Ålesund kommune har ansvar for Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre, som starta som to delprosjekt under Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet i 2012, og omfattar kommunane Ørskog, Vanylven, Herøy, Ulstein og Ålesund.

Delprosjektet på Sunnmøre starta opp med spelteknologi i 2012, med mål om at brukarar, pårørande og tilsette i helse- og omsorgstenesta skulle oppleve at spelteknologi kan nyttast som bidrag til positiv aktivitet. I 2012 la ein til eit prosjekt for å sjå på sporing av personar med kognitiv svikt, ved hjelp av global positioning system (GPS). Føremålet med dette prosjektet var å samle erfaringar med sporing ved hjelp av GPS og sjå om slik sporing kunne vere med og gje brukar og pårørande auka livskvalitet i form av meir tryggleik og fridom.

I overgangen til 2014 vart det midtnorske prosjektet avslutta i dåværande form, men vidareførast som eit nettverk. Nettverket skal bidra til at det i løpet av 2014 blir igangsatt læringsnettverk i velferdsteknologi for kommuner som er i gang med nye prosjekt.

I forbindelse med avslutninga av det midtnorske prosjektet vart følgjande rapportar skrivne, basert på erfaringane frå delprosjekta på Sunnmøre:

Delprosjekt

Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre er planlagt vidareført ut februar 2015, og vil byggje vidare på erfaringane ein har samla i perioda 2012-2013. Prosjektet er organisert i fire delprosjekt:

 

Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi

På bakgrunn av arbeidet i delprosjektet om GPS på Sunnmøre under Det midt-norske velferdsteknologiprosjektet, skreiv dåværande prosjektleiar Helen Berg m.fl. erfaringsnotatet Tildeling av varslings- og lokaliseringsteknologi. Her har dei samla punkt dei ser som viktige når ein skal ta i bruk varslings- og lokaliseringsteknologi, med hovudvekt på saksbehandling. Notatet tek føre seg grunnleggande føresetnader for saksbehandlinga, lovverket og presenterer case relatert til 3 typetilfeller av samtykkekompetanse.

Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre skal teste ut erfaringsnotatet og bidra med kompetanse inn i Det midtnorske velferdsteknologinettverket. Prosjektet ønskjer også å vere bidragsytar til ei mulig framtidig utarbeiing av ein nasjonal rettleiar for varslings- og lokaliseringsteknologi.

Det er oppretta samarbeid med KS og Nasjonalt program for velferdsteknologi.

Interkommunal mottakssentral for velferdsteknologi

Framtida ser ut til å omfatte auka bruk av velferdsteknologi generelt, og kommunikasjons-, varslings- og lokaliseringsteknologi spesielt. Dette kan medføre stor auke i behovet for oppfølging og driftskontroll av teknologiske løysingar, mottak av alarmar mv.. Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre vil sjå på om ein interkommunal mottakssentral er eigna/formålstenleg å etablere for å løyse desse utfordringane.

Prosjektet har som mål å gi ei oversikt over kjente organisatoriske og teknologiske behov, fordelar, ulemper og utfordringar ved etablering av mottakssentral(ar) og dermed legge grunnlag for vurdering av vidare arbeid mot etablering av ein interkommunal mottakssentral for varslings- og lokaliseringsteknologi.

Implementering av varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS)

Rapporten Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS, er skriven på bakgrunn undersøkingar gjennomført i delprosjektet om GPS, under Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet. Rapporten syner at:

“Brukarar, pårørande og personalet i kommunehelestenesta ynskjer å ta i bruk lokaliseringsteknologi då dei meiner at dette kan gje auka fridom og tryggleik. 16 personar fekk tildelt ein SE. Etter 6 månader var det 5 personar som framleis nytta gps-sporing. Brukarane og pårørande erfarte at å bruke denne teknologien førte til meir tryggleik og fridom i kvardagen.

At mange ikkje opplevde dette som ei tenleg løysing var knytt til funksjonaliteten til teknologien, både når det gjaldt batteri, alarmfunksjon og brukargrensesnittet. Organiseringa og oppfølginga av ei slik teneste, krev retningslinjer og klare prosedyrar for handtering av sporingsteknologi.”

Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre, ønskjer å sjå vidare på funksjonaliteten i teknologien og organiseringa av varslings- og lokaliseringsteknologi som ei teneste. Målet er at varslings- og lokaliseringsteknologien skal kunne takast i bruk som ei teneste på ein kvalitetssikra og trygg måte.

Spelteknologi (X-box)

Undet Det Midt-norske velferdsteknologiprosjektet har spelteknologiprosjektet på Sunnmøre eksistert sidan 2012. Prosjektet har gjort seg gode erfaringar om kva som skal til for å lukkast med å ta i bruk spelteknologi som aktivitet i dagavdeling eller institusjon. Det er kommunane Herøy, Ulstein, Vanylven og Ålesund som er med denne delen av prosjektet.

I Statusrapport for spelteknologi, april 2014, konkluderer Helen Berg med at ein med sikkerheit kan seie at spelaktivitet på sjukeheim, dagsenter for eldre og personar med demens, og dagsenter for personar med utviklinghemming har gitt gevinst i form av aktivitet, glede og sosialt samvær.

I 2014 ønskjer Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre å vere pådrivarar for oppstart av spelteknologi på fleire arenaer i eigne kommunar, samt andre kommunar i Møre og Romsdal fylke.

I Ålesund er det pr. juli 2014 ein spelstasjon ved Åse sjukeheim og ein ved Volsdalen bokollektiv.

"JEG KAN"- prosjektet

 

 

Med prosjektet “Jeg kan” har Ålesund kommune som målsetting og på en systematisk måte ta i bruk velferdsteknologi i boliger og livslange tjenester for psykisk utviklingshemmede.  Innføring av velferdsteknologi skal skje med størst mulig grad av brukermedvirkning og gjennom behovsdrevne, planlagte og systematiske prosesser. Stadig flere psykisk utviklingshemmede blir introdusert for teknologi som smarttelefoner, nettbrett o.l. mens de bor hjemme hos foreldre. Dette er en brukerkompetanse og et potensiale prosjektet har som mål å tilrettelegge for å bruke og videreutvikle til beste for hver enkelt bruker og med utgangspunkt i den enkelte brukers utfordringer, behov og potensiale.

Hensikt:

 • Ålesund kommune ønsker å utvikle tjenestene til mennesker med utviklingshemming.
 • Vi ønsker å finne ut av om ny teknologi kan bidra til økt livskvalitet.
 • Ålesund kommune ønsker og systematisk prøve ut velferdsteknologiske løsninger til brukere med utviklingshemming, som et ledd i å utvikle tjenestene til denne brukergruppen.

Målgruppen for prosjektet

Brukere som nylig har flyttet i egen bolig. Ansatte som jobber med denne gruppen. Prosjektet skal være overførbart til andre innenfor brukergruppen og dermed også annet personell.

Hovedmål for prosjektet

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til bedre livskvalitet for beboere/brukere.  Dette ønskes oppnådd ved en systematisk innføring av velferdsteknologi og gjennom tjenesteinnovasjon for utvikling av beboernes tjenestetilbud.  

Delmål

 • økt selvhjulpenhet
 • økt selvstendighet
 • økt mestring
 • bedre medvirkning

Ønsket resultat

 • økt trygghet
 • økt sikkerhet
 • mindre tvang

Samarbeidspartnere og bidragsytere i prosjektet

NFU er informert om prosjektet, og har takket ja til å sitte i styringsgruppen som brukerrepresentant, noe vi ser på som en styrke for prosjektet.
Fylkesmannen har bidratt med del finansiering til prosjektet slik at det lettere kan la seg gjennomføre. Dette er vi svært glad for. I tillegg bidrar de med veiledning i forhold til lovverket.

Daglig leder i NAKU, Karl Elling Ellingsen, vil bidra med sin spisskompetanse i forhold til mennesker med utviklingshemming og metodebruk for utviklingsprosjekter for denne gruppen.

Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Molde har sagt seg villige til å bidra med sin faglige kompetanse som både går på innovasjon, IT og metodebruk. Da kan vi lettere føre kunnskapen fra dette prosjektet videre til andre brukere, og eventuelle oppfølgingsprosjekter.
NAV, hjelpemiddelsentralen, er med i prosjektgruppen når nye hjelpemidler de kjenner til skal prøves ut.

"Alle kan"-prosjektet

Satsing på fritids- og velferdsteknologi i Ålesund kommune.

Prosjektet har fått støtte fra Helsedirektoratets program for nasjonal satsing på fritids- og velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Målgruppe for prosjektet:

Barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bakgrunn for prosjektet:

Vi har tro på at velferdsteknologi har stort potensiale for målgruppa barn og unge med funksjonsnedsettelser. Tidligere utprøvinger i andre kommuner viser til at velferdsteknologiske verktøy har bidratt til å øke selvstendighet, deltakelse og mestring. 

Med bakgrunn i dette jobber vi med prosjektet ALLE KAN, som baserer seg på barn og unges ressurser, behov og muligheter for inkludering og aktiv sosial deltakelse.

Målgruppa kan være utsatt for isolasjon og begrenset kontakt med omgivelsene. Med bakgrunn i dette ønsker kommunen å teste ut teknologi som kan bidra til at barn og unge kan delta mer aktivt sosialt, at de kan delta i og mestre fritidsaktiviteter.

Målgruppa barn og unge med funksjonsnedsettelser er en brukergruppe med behov for bistand i et livslangt perspektiv. Vi er ikke gode nok på inkludering, jamfør NOU 2016:17 På lik linje. Kommunen opplever at det mangler produkt som vokser med den enkelte i et livsløpsperspektiv, og ønsker derfor å teste og ta i bruk arenafleksible løsninger som kan gi alle nye muligheter.

Hensikt med prosjektet:

Prosjektet skal teste ut arenafleksible løsninger med bakgrunn i verdiene frihet og mestring. Utprøvingen vil inkludere kartlegging, bearbeiding, visualisering, utvikling og testing av ulike teknologiske løsninger som kan dekke barn, de unge og familienes behov. Dette vil danne grunnlag for hvilke av områdene innenfor teknologi som blir viktig å sette fokus på. Det kan være verktøy og løsninger som omhandler språk og kommunikasjon, tid, planlegging og struktur, lokaliseringsteknologi og samhandlingsteknologi.

Med arenafleksible løsninger menes blant annet teknologiske verktøy som kan være lett å ta med seg i ulike settinger og arenaer. Verktøy som kan fungere som støtte, er visuell og auditiv, og gjør det mulig å dele og redigere informasjon.

Prosjektet skal i tillegg løfte opp problemstillinger i forhold til etiske utfordringer når det gjelder taushetsplikt og aktuelt lovverk.

Ønsket måloppnåelse:

 • Brukernes behov og utfordringer er tilstrekkelig kartlagt.
 • Prosjektet har bidratt til å skape nye rammer for innføring av og bruk av ny og eksisterende teknologi.
 • Teknologien som er anskaffet og tatt i bruk er brukervennlig for brukere, pårørende og tjenesteytere.
 • Etiske utfordringer i forhold til personvern og lov er belyst og løftet frem.
 • Det er gode rutiner for innmelding av behov, informasjon og tildeling.
 • Det er opparbeidet er godt supportapparat for bruk av teknologi. Dette kan eksempelvis være at det er tydelige og klarlagte rammer og retningslinjer for bruk av teknologiske hjelpemidler og teknologi.

Kontakt:

Er du nysgjerrig og ønsker å høre mer, eller kunne tenke deg å bidra og delta i prosjektet? Da kan du ta kontakt med prosjektleder Mari Aarsund Klokk. E-post:

Sjå også:

Ansvarleg teneste:

Prosjektleiaren er organisert under Rådmannens stab, team helse og velferd, i Ålesund kommune.