Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Velferdsteknologi

 

 

JEG KAN prosjektet

Med prosjektet “Jeg kan” har Ålesund kommune som målsetting og på en systematisk måte ta i bruk velferdsteknologi i boliger og livslange tjenester for psykisk utviklingshemmede.  Innføring av velferdsteknologi skal skje med størst mulig grad av brukermedvirkning og gjennom behovsdrevne, planlagte og systematiske prosesser. Stadig flere psykisk utviklingshemmede blir introdusert for teknologi som smarttelefoner, nettbrett o.l. mens de bor hjemme hos foreldre. Dette er en brukerkompetanse og et potensiale prosjektet har som mål å tilrettelegge for å bruke og videreutvikle til beste for hver enkelt bruker og med utgangspunkt i den enkelte brukers utfordringer, behov og potensiale.

Hensikt:

  • Ålesund kommune ønsker å utvikle tjenestene til mennesker med utviklingshemming.
  • Vi ønsker å finne ut av om ny teknologi kan bidra til økt livskvalitet.
  • Ålesund kommune ønsker og systematisk prøve ut velferdsteknologiske løsninger til brukere med utviklingshemming, som et ledd i å utvikle tjenestene til denne brukergruppen.

Målgruppen for prosjektet

Brukere som nylig har flyttet i egen bolig. Ansatte som jobber med denne gruppen. Prosjektet skal være overførbart til andre innenfor brukergruppen og dermed også annet personell.

Hovedmål for prosjektet

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til bedre livskvalitet for beboere/brukere.  Dette ønskes oppnådd ved en systematisk innføring av velferdsteknologi og gjennom tjenesteinnovasjon for utvikling av beboernes tjenestetilbud.  

Delmål

  • økt selvhjulpenhet
  • økt selvstendighet
  • økt mestring
  • bedre medvirkning

Ønsket resultat

  • økt trygghet
  • økt sikkerhet
  • mindre tvang

Samarbeidspartnere og bidragsytere i prosjektet

NFU er informert om prosjektet, og har takket ja til å sitte i styringsgruppen som brukerrepresentant, noe vi ser på som en styrke for prosjektet.
Fylkesmannen har bidratt med del finansiering til prosjektet slik at det lettere kan la seg gjennomføre. Dette er vi svært glad for. I tillegg bidrar de med veiledning i forhold til lovverket.

Daglig leder i NAKU, Karl Elling Ellingsen, vil bidra med sin spisskompetanse i forhold til mennesker med utviklingshemming og metodebruk for utviklingsprosjekter for denne gruppen.

Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Molde har sagt seg villige til å bidra med sin faglige kompetanse som både går på innovasjon, IT og metodebruk. Da kan vi lettere føre kunnskapen fra dette prosjektet videre til andre brukere, og eventuelle oppfølgingsprosjekter.
NAV, hjelpemiddelsentralen, er med i prosjektgruppen når nye hjelpemidler de kjenner til skal prøves ut.


Kontaktperson:

Prosjektleder Cecilie Campbell, Ålesund kommune
E-post:

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119