Klage på helse- og omsorgstjenester

Skrevet .

Du som bruker av helse- og omsorgstjenester, dine pårørende, verge eller annen person som representerer deg, kan klage på forhold ved tjenester utført av Ålesund kommune.

 Hva kan du klage på?

Klage på vedtaket

Skriftlig klage skal sendes til dem som har fattet vedtaket. Dette finner du i vedtaksbrevet.
Tildelingskontoret kan hjelpe deg å utforme klagen.

Klage på innholdet i tjenesten

Hvis du ikke er fornøyd med helse- og omsorgstjenesten skal dette tas opp med ansvarlig leder for teamet/avdelingen. Du kan velge om du vil gjøre dette skriftlig eller muntlig. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og ønsker å endre.

Det kan bli aktuelt med et møte for å avklare forhold rundt klagen. Dersom vi ikke kommer fram til en løsning sammen, vil saken følges opp av virksomhetsleder.
I helt spesielle tilfeller der løsning ikke kan oppnås i virksomheten, vil saken avgjøres av rådmannen.

Klagen med konklusjon vil bli registrert i journalen din.

Hvis du ikke får medhold, kan du bringe klagen inn for et høyere organ. For kommunale tjenester er neste nivå Helsetilsynet i Møre og Romsdal.

Klage på personell

Du kan klage dersom helsepersonell:

Hvis du er misfornøyd med de som utfører tjenesten, kontakter du leder for teamet/avdelingen eller virksomhetsleder.

Pasient- og brukerombudet

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med den hjelpen du har fått på sykehuset eller av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ta også kontakt hvis du mener at du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende eller du har behov for veiledning. Ombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter, hjelpe deg med å formulere en klage eller videresende klagen din til rett adressat.

Pasient- og brukerombudet har taushetsplikt og er selvstendig og uavhengig.

Her finner du kontaktinfo til pasient- og brukerombudet i fylket. Du kan henvende deg anonymt hvis du ønsker det. Ombudet gir deg råd om hva du bør gjøre, men du avgjør selv om du vil gå videre med saken din.

Det er gratis å henvende seg til pasient - og brukerombudet.

Pasientskader

I Norge har vi en egen lov, pasientskadeloven, som gjelder skader som er voldt i institusjon under spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, under ambulansetransport, eller av helsepersonell som yter helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens, personer som opptrer på vegne av disse, personer som har rett til å utøve yrke som helsepersonell midlertidig i Norge uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning eller andre personer som er fastsatt i forskrift. Krav om erstatning for pasientskade meldes skriftlig til Norsk Pasientskadeerstatning

Lovhjemmel

Retten til helsehjelp er nedfelt i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a, § 2-1b og §7-2. Loven skal sikre at alle får nødvendige helsetjenester og at de er av forsvarlig kvalitet.

Pasient og brukerrettighetsloven | Pasientskadeloven