Trygghetsalarm

Skrevet .

Tjenesten Trygghetsalarm er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad ut fra faglig vurdering av behov.

Brukeren kan med trygghetsalarmen tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral som formidler kontakt videre til enten hjemmesykepleien eller annen avtalt kontaktperson.

Eldre, funksjonshemmede og andre som opplever utrygghet ved å bo alene er de som kan søke.

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Søknad

Søknader om trygghetsalarm behandles og vedtas i Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester. 

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til kommunens tildelingskontor. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Tildelingskontoret vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er enten Fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter Helse- og omsorgstjenesteloven) eller kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal kommunens tildelingskontor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Pris

Prisen for trygghetsalarm er ut fra gjeldende betalingsregulativ som bystyret har vedtatt.