Sykehjemsplass

Skrevet .

Heldøgns omsorg i sykehjem/bokollektiv på sykehjemsnivå er et tilbud om heldøgns pleie, omsorg og behandling.

Tjenesten består av ulike opphold i sykehjem:

Tjenesten omfatter

Faglig bistand ved administrasjon av medisiner, tilgang på legetjeneste ved fast tilsynslege/fastlege, tannhelsetjeneste, habilitering/rehabilitering, fysioterapi og ergoterapi.

Hjelp til praktiske oppgaver som å ivareta personlig hygiene, få tilpasset ernæring og hjelpemidler samt vask av tøy.

Trygghet og trivsel gjennom at hver enkelt får sin egen primærkontakt/koordinator, i tillegg til at det er tilgjengelig personale hele døgnet. Mulighet til å delta på sosiale aktiviteter og skjerming der det er nødvendig.

Ved behov kan vi også formidle andre tilbud som fotpleie og frisør, samt tolketjeneste og sjelesorg.

Hvordan tildeles en plass i sykehjem/bokollektiv på sykehjemsnivå?

Når du har behov for omsorgstjenester vil vi sammen med deg vurdere hva som er den beste hjelpen ut fra dine behov. Omsorgstjenestene skal bidra til at den enkelte får bo i eget hjem så lenge som mulig. Dette kan vi oppnå ved hjelp av praktisk bistand, hjemmesykepleie og ulike dagtilbud.

Langtidsopphold blir vurdert etter først å ha prøvd ut tiltak for å legge til rette for at man fortsatt kan bo i eget hjem. Hvis langtidsplass i sykehjem eller bokollektiv blir vurdert som det riktige omsorgsbehovet for deg, vil du få tilbud om en langtidsplass i et av våre sykehjem/bokollektiv. Vi er avhengig av hvor det er ledig plass av den typen du trenger ved tildelingstidspunktet, det er derfor ikke anledning til å velge sykehjem.

Du søker om omsorgstjenester gjennom kommunens tildelingskontor (se kontaktinformasjon i margen). De har ansvar for tildeling og fatter vedtak om tjenesten.
Tjenesteinnholdet utarbeides i samarbeid med den enkelte søker.

Pris

Se pris for opphold i sykehjem/institusjon (langtidsopphold).

Se egenandel for opphold sykehjem (dagopphold og korttidsplass inntil 60 døgn).

Søknad

Tildelingskontoret har ansvar for tildeling og fatter vedtak om tjenestens innhold basert på søkers behov.

Skjema for helse- og omsorgstjenester, inkludert sykehjemsplass (digitalt skjema)

Søknadskjema om omsorgstjenester, inkludert sykehjemsplass.

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Klage på vedtak

Klage rettes til kommunens tildelingskontor, og med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Dersom klager ikke får medhold, går klagen til kommunens klagenemnd. Dersom klager fortsatt ikke får medhold i klage, kan vedtaket påklages til fylkeslegen.

Våre sykehjem

Se også

Indikatorer for brukerkvalitet. Indikatorene er til revisjon. Se for øvrig:https://www.regjeringen.no/no/om-regjeringa/solberg/Regjeringens-satsingsomrader/Regjeringens-satsingsomrader/et-velferdsloft-for-eldre-og-syke1/Pleie--og-omsorgstjenesten/id753177/

Informasjon fra Helsenorge.no