Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Egenandel sykehjem

Alle med opphold i sykehjem må betale egenandel for oppholdet.

Dagopphold og korttidsopphold inntil 60 døgn:

 • For dagopphold i sykehjem må du betale kr 74,- per dag.
 • For korttidsopphold i sykehjem må du betale kr 142,- pr døgn.

Etter 60 døgn korttidsopphold i løpet av ett kalenderår må du betale egenandel i forhold til din inntekt på samme måte som ved langtidsopphold.

Betaling for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn:
Egenandelen blir regnet ut på grunnlag av dine inntekter og personlige økonomiske forhold. Maksimum egenandel utgjør for tiden kr 56.000,- pr mnd. / kr 672.000,- pr år.

Inntekter som inngår i beregningsgrunnlaget:

 • Pensjon og andre utbetalinger fra NAV
 • Utbetalinger fra alle andre pensjonsordninger
 • Arbeids- og næringsinntekter, leieinntekter
 • Renteinntekter og kapitalinntekter

Dersom du sitter i uskiftet bo blir egenandelen beregnet av halvparten av de totale kapitalinntektene. Kapitalinntekter blir fratrukket et fribeløp med for tiden kr 100,- pr. mnd./kr 1200,- pr år. Har du felleseie med ektefelle eller samboer som bor hjemme, blir renteinntekten for begge summert og delt på to før beregningen foretas.

Inntekter som ikke inngår i beregningsgrunnlaget.

 • Gevinst ved salg av eiendom, aksjer eller lignende

Det er mulig å søke fradrag for faste boutgifter i hjemmet med husleie, fast strømavgift, kommunale avgifter og husforsikring. Fradraget kan gis ved korttidsopphold over 60 døgn og for en periode inntil ½ år etter innvilget langtidsopphold. Søknaden må dokumenteres med kopi av kvittering e.l. som viser utgiftene.

Slik blir egenandelen utregnet

 • Det skal betales 75 % egenandel av grunnbeløpet i pensjonen, etter at det er trukket fra et fribeløp med kr 7.250,- pr. år.
 • Det skal det betales 85 % av resten av pensjonen og av alle andre inntekter, etter at skatt og eventuelle gjeldsrenter er trukket fra.

  1 Egenandelen er basert på antatte beløp slik at månedsbeløpet må ses som et omtrentlig beløp, eller en a konto innbetaling.

  2 Størrelsen på egenandelen kan bli endret når kommunen får kjennskap til endringer i inntekt eller andre forhold knyttet til beregningsgrunnlaget.

  3 Det er viktig at du underretter team Helse og omsorg skriftlig dersom din inntekt eller skatt endres, slik at nytt a konto vedtak om egenandel kan fattes.

Årlig etterberegning av egenandel for alle med langtidsopphold
Etterberegningen blir foretatt etter at ligningen er klar. Dette for at du skal betale riktig egenandel i forhold til dine inntekter i det året du faktisk bor i sykehjem. Det vil si at noen kan få tilleggsregning og andre kan få tilbakebetalt for mye innbetalt egenandel.

Slik innkreves egenandelen for langtidsopphold

Den delen av egenandelen som er beregnet av utbetalinger fra NAV, vil bli trukket direkte fra din pensjon og overført til kommunen. Den delen som er beregnet av andre inntekter og pensjoner vil kommunen sende regning på en gang pr. mnd.

Klage

 • Vedtak om egenandel for opphold i sykehjem kan påklages til Fylkesmannen
 • Klagefrist er 3 uker etter mottak av betalingsvedtaket.
 • Din nærmeste pårørende eller verge kan også fremsette klagen.
 • Eventuell klage sendes til Ålesund kommune v/Team Helse og omsorg.

Søknadskjema

Fyll ut skjema med inntektsopplysninger

 • Du får tilsendt et skjema som du skal sende til team Helse og omsorg snarest etter at du har passert 60 døgn korttidsopphold eller har fått innvilget langtidsopphold i sykehjem.
 • Skjemaet skal fylles ut med opplysninger om dine inntekter og eventuelle fradrag, og gir kommunen grunnlag til å beregne størrelsen på egenandelen. Det gir også kommunen fullmakt til å innhente opplysninger fra NAV og skatteetaten m.m.

Mottaksadresse for skjemaet er: Ålesund kommune, Team helse og omsorg, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Betaling

Betalingsreglene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 16. desember 2011 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kapittel 1.

Lovhenvisning

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester», kapittel 1.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119