Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Skrevet .

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Ved vedtak om BPA har brukeren rolle som arbeidsleder og påtar seg et større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.
 
Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-8, jf. § 3-2. Tildeling av BPA skal vurderes på samme måten og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene  i Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2. Det blir beregnet egenandel på den del av tjenesten som defineres som praktisk bistand.

Fritt brukervalg

Fritt brukervalg i BPA ble innført fra 01.04.2014. Dette betyr at den som har fått innvilget BPA kan velge å motta tjenesten fra kommunen eller fra en av de private leverandørene. I leverandørbrosjyren under finner du informasjon om kommunens retningslinjer for fritt brukervalg.

Leverandører

Følgende er leverandører i Ålesund (eksterne lenker) fra våren 2018:

pdfSe brosjyren om fritt brukervalg i Ålesund kommune (november 2018)

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Søknad om ansettelse av nær familie i BPA-ordning

Klage på vedtak

Klage rettes til kommunens tildelingskontor, og med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven. Klagefristen er 4 uker etter mottatt vedtak. Dersom klager ikke får medhold, går klagen til kommunens klagenemnd. Dersom klager fortsatt ikke får medhold i klage, kan vedtaket påklages til fylkeslegen.

Andre nettressurser

Fylkesmannen, helse, omsorg og sosialtjenester | Statens helsetilsyn