Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Ved vedtak om BPA har brukeren rolle som arbeidsleder og påtar seg et større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.
 
Tjenesten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-8, jf. § 3-2. Tildeling av BPA skal vurderes på samme måten og innenfor de samme rettslige rammene som de andre tjenestene  i Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2. Det blir beregnet egenandel på den del av tjenesten som defineres som praktisk bistand.

Fritt brukervalg

Fritt brukervalg i BPA ble innført fra 01.04.2014. Dette betyr at den som har fått innvilget BPA kan velge å motta tjenesten fra kommunen eller fra en av de private leverandørene. I leverandørbrosjyren under finner du informasjon om kommunens retningslinjer for fritt brukervalg.

Leverandører

Følgende er leverandører i Ålesund (eksterne lenker) fra våren 2018:

pdfSe brosjyren om fritt brukervalg i Ålesund kommune (november 2018)

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Søknad om ansettelse av nær familie i BPA-ordning

Klage på vedtak

Klage rettes til kommunens tildelingskontor, og med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven. Klagefristen er 4 uker etter mottatt vedtak. Dersom klager ikke får medhold, går klagen til kommunens klagenemnd. Dersom klager fortsatt ikke får medhold i klage, kan vedtaket påklages til fylkeslegen.

Andre nettressurser

Fylkesmannen, helse, omsorg og sosialtjenester | Statens helsetilsyn

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119