Hjemmesykepleie

Skrevet .

Tjenesten Hjemmesykepleie er en av flere typer hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad og en faglig vurdering av brukerens behov. Hjemmesykepleie kan gis inntil 24 timer/døgn til alle aldersgrupper som trenger behandling, pleie- og omsorg i hjemmet både av fysisk og psykisk art.

For best mulig å styrke brukerens deltagelse og egenomsorg skal hjemmesykepleiens tilbud også omfatte nødvendig informasjon, støtte og veiledning.

Ved vurdering av søkeren skal det særlig vektlegges:

Den endelige anbefaling ses i sammenheng med øvrig hjelp søkeren evt. mottar fra kommunen. Det fattes enkeltvedtak ved tildeling av tjenesten.

Tjenestetilbudet er gratis.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema)

Søknaden behandles og vedtas i Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.. 


Klage på vedtak

Klage rettes til kommunens tildelingskontor, og med hjemmel i Kommunehelsetjenesteloven. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Dersom klager ikke får medhold, går klagen til kommunens klagenemnd. Dersom klager fortsatt ikke får medhold i klage, kan vedtaket påklages til fylkeslegen.

Se også

Fylkesmannen, helse, omsorg og sosialtenester| Statens helsetilsyn