Hjemmehjelp og praktisk bistand

Skrevet .

Tjenesten inneholder praktisk hjelp i hjemmet til dagliglivets gjøremål (Husholdningsoppgaver), og kan tildeles personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker.

Tjenesten praktisk bistand/hjemmehjelp er en av flere hjemmetjenester som kan tildeles etter søknad og en faglig vurdering av behov.

I vurderingen av behovet for hjelp tas det hensyn til:

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Søknaden behandles og vedtas i Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Pris

Det er vedtatt egne priser/ betalingsregulativ for hjemmebaserte tjenester i Ålesund kommune.

Klage på vedtak

Klage rettes til kommunens tildelingskontor, og med hjemmel i Helse- og omsorgstjenesteloven. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak. Dersom klager ikke får medhold, går klagen til kommunens klagenemnd. Dersom klager fortsatt ikke får medhold i klage, kan vedtaket påklages til fylkeslegen.

Andre nettressurser

Fylkeslegen | Statens helsetilsyn