Voksenhabilitering

Skrevet .

Voksne med behov for habilitering har medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser med konsekvenser for fungering på mange livsområder. Behov for tilrettelegging av bosituasjon, arbeidsdeltakelse, aktiviteter og det sosiale miljø er sentralt. Tverrsektoriell samhandling er ofte avgjørende. Voksne defineres som over 18 år.

Kommunene har en koordinerende enhet som skal sørge for at tjenestene til den enkelte ses i sammenheng. Det skal være kontinuitet i tiltakene. Koordinerende enhet skal bidra til at tjenesteyterne samarbeider og legger til rette for medvirkning av tjenestemottaker ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Individuell plan og koordinator er viktige verktøy for samhandling og forutsigbarhet i forløpet.

For innbyggerne i Ålesund kommune er det tilbud om spesialisert habilitering for voksne ved Helse Møre og Romsdal og Helse Midt- Norge. For mer informasjon se følgende nettside: http://www.helse-mr.no/