Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Barn og unge med behov for habilitering

Pasienter og brukere med behov for habilitering har funksjonsnedsettelser som skyldes medfødte eller tidlig ervervede tilstander. For mange innebærer dette at de ikke følger et forventet utviklingsløp. Med tidlig ervervet menes at tilstanden er ervervet før 18 år. Behovet for habilitering varer oftest livet ut.

Kommunale tjenester som omtales som en del av livslange tjenester, er bl.a. helsestasjon,
skole, barnehage, samlokaliserte boliger, avlastningstilbud, ulike sysselsettingstilbud, etter skoletilbud (ESTO), brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med mer.

Habilitering innebærer bistand til å oppøve nye funksjoner og ferdigheter som vedkommende i
utgangspunktet ikke har hatt. Det har som mål å utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet. Forebyggende tiltak for å bevare eksisterende funksjoner og bremse utvikling av funksjonstap er et viktig område.

Barn og unge med behov for habilitering har ulike medisinske tilstander eller kroniske sykdommer. Felles er at tilstanden påvirker funksjonsnivå, læringsevne og livskvalitet i en slik grad at de har behov for strukturet, tverrfaglig og tverrsektoriell bistand over lengre tid.

God planlegging av livsløpsoverganger er særlig viktig for pasienter og brukere med habiliteringsbehov.

Ansvarlig

Koordinerende enhet og Tildelingskontoret.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119