Kollen rehabilitering - voksne

Skrevet .

Kollen rehabilitering er en kommunedekkende spesialavdeling for rehabilitering. Avdelingen har 14 sengeplasser, derav tre dobbeltrom, og er lokalisert på Spjelkavik omsorgssenter. Avdelingen driftes av et tverrfaglig team.

Det er kommunens Tildelingskontor, som avgjør søknader om rehabilitering.

Ordet rehabilitering er satt sammen av re og habilis, dvs. å gjenvinne tapt funksjon eller tapt verdighet.

«Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og
virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet» (Forskrift om rehabilitering og habilitering kapittel 2, § 3).
 
En rehabiliteringsprosess skal i utgangspunktet være tidsavgrenset med en etterfølgende evaluering av resultatet. Målet på Kollen rehabilitering er at en etter endt treningsopphold har fått økt livskvalitet og hver enkelt mester hverdagen på egenhånd bedre.
 
Et opphold på Kollen kan vare fra to uker til flere måneder, alt etter hvor omfattende rehabiliteringsbehovet er. Ved innkomst til avdelingen gjennomføres det en tverrfaglig kartleggingssamtale sammen med bruker og eventuelt pårørende. Der tas det en gjennomgang av brukerens ressurser og utfordringer. Kartleggingssamtalen bunner ut i målene som brukeren selv har for oppholdet. Disse blir premissgivende for hele oppholdet, og er det bruker og det tverrfaglige teamet samarbeider for å nå.
 
Det forventes at brukeren er motivert til å yte egeninnsats for å nå målene. Framgangen blir evaluert i ukentlige tverrfaglige møter, og rehabiliteringsopplegget blir tilpasset deretter.
 

Underveis i oppholdet blir det vurdert om et tverrfaglig hjemmebesøk er aktuelt med tanke på å tilrettelegge boligen med nødvendige hjelpemidler, slik at bruker kan fungere i eget hjem. Det er viktig å sikre at overgangen fra Kollen til eget hjem blir best mulig. For brukere som har hatt en vesentlig endring i funksjonsnivået blir det gjennomført samarbeidsmøte med bruker/pårørende, tildelingskontor, ev. hjemmetjeneste. Når hjemreisetidspunktet nærmer seg, kan det være aktuelt å gjennomføre prøveopphold i hjemmet i samarbeid med hjemmetjenesten. Dette er særlig aktuelt for de med lengre opphold på grunn av store endringer i funksjonsnivå.

Det tverrfaglige teamet på Kollen består av spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, spesialfysioterapeuter, fysioterapeut, turnusfysioterapeut, spesialergoterapeut
og lege. Spesialsykepleiere og spesialergo-/fysioterapeuter har bl.a. tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering. Kollen rehabilitering ledes av en avdelingssykepleier.

Avdelingen disponerer treningssal og treningskjøkken og er nært knyttet opp blant annet til aktiviteter som foregår på seniorsenteret.

Målgruppe

Målgruppen er brukere som har sammensatte behov som er så omfattende at det er nødvendig med tverrfaglig rehabilitering i institusjon med heldøgnsopphold. Tilbudet er for brukere over 18 år, bosatt i Ålesund kommune.

Vilkår

Du kan søke deg til Kollen rehabilitering for eksempel etter brudd eller etter operasjoner som for eksempel innettelse av hofteprotese. Det kan være i forbindelse med nevrologisk sykdom og noen kommer til oss etter å ha hatt hjerneslag. Du trenger ikke en spesifikk diagnose, du kan eksempelvis ha blitt gradivs dårligere på grunn av inaktivitet.

Vi ønsker å vektlegge at treningen skal være mer enn trening med fysio- og ergoterapeut. Trening skjer hele døgnet - som eksempelvis under matsituasjon, rundt personlig stell eller gjennom gangtrening sammen med personalet. Den sosiale delen er også viktig, med en rekke aktiviteter som å gå tur, omvisninger eller lignende.

Målet er det i utgangspunktet du selv som setter opp, og vi skal hjelpe deg med å nå dette.

Når det er behov for det samarbeider vi med andre tjenester som hjemmetjenesten, sykehus, syn- og hørselskontakt eller Hjelpemiddelsentralene.

Vurdering av søknaden gjøres på bakgrunn av:

Søknadskjema

Skjema for helse- og omsorgstjenester (digitalt skjema).

Hvis du ikke kan bruke digitalt skjema, og ønsker tilsendt pdf, vennligst ta kontakt med Servicetorget på tlf.70 16 20 00 eller på e-post:

Priser

Se gjeldende betalingsregulativ for opphold i institusjoner.

Klage

Du kan klage på vedtak om rehabilitering. Kommunens standardskjema for klage på kommunale omsorgstjenester kan benyttes.

Lovhenvisninger

Se Forskrift for habilitering og rehabilitering.