Transportordning (TT-kort)

Skrevet .

Hva er TT-ordningen?

TT-ordningen er ikke en lovfestet rett, men et tilbud som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innbyggerne i fylket.

Et TT-kort (TT = tilrettelagt transport) er et  tilbud fra Møre og Romsdal fylkeskommune, til deg som har store vansker med å benytte deg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen. Kortet gir deg mulighet til å ta drosje for å delta i ulike aktiviteter i nærmiljøet, for eksempel konsert, kino eller lignende.

Hvem kan søke OM TT- kort?

Hvordan søker jeg?

Ta kontakt med Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester 70 16 22 00 eller Servicetorget i Ålesund kommune 70 16 20 00 for mer informasjon og hjelp til å søke.

Hvor stort reisebeløp kan jeg få?

Hvordan brukes et TT-kort?

Ordningen administreres av Møre og Romsdals fylkeskommune og kommunene i fellesskap.
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester samt Servicetorget i Ålesund kommune veileder og informerer om TT-kort og søknad.

Brukertak og endringer

 VEDTAK

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og fatter så et vedtak på vegne av fylkeskommunen. Avslag på TT-kort skal alltid begrunnes.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er kommunens/fylkeskommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Lovgrunnlag

Denne tjenesten er ikke lovpålagt, men se Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer om TT-kort. 

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune