Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Transportordning (TT-kort)

Hva er et TT-kort?

Et TT-kort (TT = tilrettelagt transport) er et lite tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune, til deg som har store vansker med å benytte deg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen. Kortet gir deg mulighet til å ta drosje for å delta i ulike aktiviteter i nærmiljøet, for eksempel konsert, kino eller lignende.

Hvem kan søke OM TT- kort?

 • Ordningen gjelder for deg som på grunn av funksjonshemming, enten fysisk eller psykisk, ikke klarer å bruke buss eller andre kollektivtilbud.
 • Din funksjonshemming må være varig, eller må minst vare i over ett år. De med varige, livslange forflytningsvansker vil bli prioritert.
 • Du må være folkeregistrert i Ålesund.

Hvordan søker jeg?

 • Søknadskjema og veiledning ligger i skjemabanken.
 • Du må fylle ut søknadskjema og fastlegen din, fysioterapeut eller ergoterapeut må fylle ut erklæringen (se nedenfor).
 • Send begge skjema til ÅLESUND KOMMUNE, Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, postboks 1521, 6025 ÅLESUND.

Ta kontakt med Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester 70 16 22 00 eller Servicetorget i Ålesund kommune 70 16 20 00 for mer informasjon og hjelp til å søke.

Hvor stort reisebeløp kan jeg få?

 • Beløpet som blir tildelt, er ut fra den adresse og funksjonsnivå du har ved søknad. Du må selv gi beskjed hvis du flytter eller får endret funksjonsevne fordi dette kan virke inn på hvor stort reisebeløp du får.
 • TT-kortet er knyttet opp mot en personlig reisekonto, som fylles på 1. januar og 1. juli hvert år.
 • Et TT- kort er et lite tilskudd og ikke ment å dekke alle transportbehov den enkelte har.

Hvordan brukes et TT-kort?

 • Kortet er elektronisk og brukes som ett vanlig bankkort. Det er personlig og har påført navn og brukernummer.
 • TT-ordningen brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av NAV/Pasientreiser.

Ordningen administreres av Møre og Romsdals fylkeskommune og kommunene i fellesskap.
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester samt Servicetorget i Ålesund kommune veileder og informerer om TT-kort og søknad.

VEDTAK

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og fatter så et vedtak på vegne av fylkeskommunen. Avslag på TT-kort skal alltid begrunnes.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er kommunens/fylkeskommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Lovgrunnlag

Denne tjenesten er ikke lovpålagt, men se Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer om TT-kort.

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119