Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Transportordning (TT-kort)

Hva er TT-ordningen?

TT-ordningen er ikke en lovfestet rett, men et tilbud som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innbyggerne i fylket.

Et TT-kort (TT = tilrettelagt transport) er et  tilbud fra Møre og Romsdal fylkeskommune, til deg som har store vansker med å benytte deg av det ordinære kollektivtilbudet i kommunen. Kortet gir deg mulighet til å ta drosje for å delta i ulike aktiviteter i nærmiljøet, for eksempel konsert, kino eller lignende.

Hvem kan søke OM TT- kort?

 • Ordningen gjelder for deg som på grunn av funksjonshemming, enten fysisk eller psykisk, ikke klarer å bruke buss eller andre kollektivtilbud.
 • Din funksjonshemming må være varig, eller må minst vare i over ett år. Blinde og de som må ha spesialbil for rullestolbrukere vil bli prioritert.

Hvordan søker jeg?

 • Søknadskjema og veiledning ligger i skjemabanken.
 • Du må fylle ut søknadskjema og fastlegen din, fysioterapeut eller ergoterapeut må fylle ut erklæringen (se nedenfor).
 • Send begge skjema til ÅLESUND KOMMUNE, Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester, postboks 1521, 6025 ÅLESUND.

Ta kontakt med Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester 70 16 22 00 eller Servicetorget i Ålesund kommune 70 16 20 00 for mer informasjon og hjelp til å søke.

Hvor stort reisebeløp kan jeg få?

 • Beløpet er gitt ut fra avstand til kommunesenteret og hvilke type drosje du benytter ved søknad. De er inndelt i 4 brukersoner, M1 til M4.
  • M1 - Vanlig drosje under 10 km fra kommunesenteret
  • M2 - Vanlig drosje over 10 km fra kommunesenteret
  • M3 - Spesialbil for rullestolbrukere under 10 km fra kommunesenteret
  • M4 - Spesialbil for rullestolbruker over 10 km fra kommunesenteret.
 • Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som fastsetter beløpene i brukersone.
 • TT-kortet er knyttet opp mot en personlig reisekonto, som fylles på 1. januar og 1. juli hvert år.
 • Et TT- kort er et tilskudd til de med store transportutgifter og ikke ment å dekke alle transportbehov den enkelte har.

Hvordan brukes et TT-kort?

 • Kortet er elektronisk og brukes som ett vanlig bankkort. Det er personlig og har påført navn og brukernummer.
 • TT-ordningen brukes til fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av NAV/Pasientreiser.

Ordningen administreres av Møre og Romsdals fylkeskommune og kommunene i fellesskap.
Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester samt Servicetorget i Ålesund kommune veileder og informerer om TT-kort og søknad.

Brukertak og endringer

 • Kommunene har et brukertak på antall brukere de totalt kan godkjenne. I følge retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune, bør de som ikke benytter tjenesten trekkes ut av ordningen.
 • Du må selv gi beskjed hvis du endrer adresse eller type drosje du må ta.
 • Godkjenninger kan bli opphevet dersom bruker ikke lenger oppfyller godkjenningsvilkåra, eller godkjenningsvilkåra blir endret, eller dersom annen søker blir prioritert foran.

 VEDTAK

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken, og fatter så et vedtak på vegne av fylkeskommunen. Avslag på TT-kort skal alltid begrunnes.

Klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne hjelpe deg med å skrive klagen. Klageinstans er kommunens/fylkeskommunens klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Lovgrunnlag

Denne tjenesten er ikke lovpålagt, men se Møre og Romsdal fylkeskommune sine retningslinjer om TT-kort. 

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119