Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Økonomisk rådgivning - gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

 

Selvhjelpspakken

Opplever du at du har mistet kontrollen over egen økonomi? Ta ansvar! Skaff deg oversikt og forsøk å løse saken selv.

I selvhjelpspakken finner du mye nyttig informasjon og gode råd om hvordan du skal gå fram for å gjenvinne styringen over økonomien. 

Økonomisk rådgivning i NAV

Har du forsøkt selvhjelpspakken og 800GJELD-telefonen, men har behov for ytterligere bistand? Ta kontakt med NAV Ålesund for å få hjelp. Vi gjør oppmerksom at det kan være ventetid på timeavtale med økonomisk rådgiver.

Hva slags hjelp kan du få?

NAV Ålesund kan hjelpe til med å sette opp et budsjett for å finne ut om du har tilstrekkelige inntekter til å dekke utgiftene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å:

 1. Lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 2. Sette opp et husholdningsbudsjett
 3. Finne ut hvordan du kan få lavere utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 4. Få opplysninger om rettigheter og plikter
 5. Ta kontakt med aktuelle kreditorer
 6. Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 7. Hjelp til å klage på for høye trekk
 8. Skrive søknad om utsettelse av gjeldsbetaling
 9. Opprette kontakt med namsmannen
 10. Hjelp til å søke refinansiering
 11. Dersom du har så mye gjeld at det er umulig å betjene den, få hjelp til å søke gjeldsordning

Hjelpen forutsetter samarbeid. Du møter til samtaler du blir innkalt til, eller gir beskjed i god tid om du ikke kan møte. Som søker må du legge frem de opplysningene NAV trenger. Det er du som har ansvaret for din økonomi. Gjeldsrådgiver overtar ikke ansvaret for noen av dine økonomiske forhold. Dersom kommunen selv ikke har kompetanse til å hjelpe deg, kan de henvise deg videre til andre instanser.

Hvordan søker du?

Økonomisk rådgivning er gratis, benytt søknadsskjema for økonomisk rådgivning (pdf).

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

 • Dokumentasjon på dine inntekter for de siste tre måneder(inkl. barnebidrag)
 • Dokumentasjon på utgifter knyttet til husleie/fellesutgifter/boliglån
 • All gjeld med saldo per i dag og opprinnelig beløp
 • Selvangivelse og utskrift av siste ligning
 • Dokumentasjon på utgifter til barnepass og samværsavtale(om dette foreligger)

Hvis du har fått tilsendt begjæring om utlegg, tar du med denne. Det samme gjelder hvis du har fått innkalling til forliksrådet.

Andre nettressurser

For mer informasjon, se:

Nyttige lenker

 • www.finansportalen.no  (en tjeneste for forbrukere som vil sammenligne tilbud i markedet innen bank og forsikring)
 • www.finkn.no  (bankklagenemnda – behandler tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor forsikring, bank, finans og verdipapirfond )
 • www.forbrukerradet.no (forbrukerrådet – informasjon om dine forbrukerrettigheter)
 • www.fylkesmannen.no (fri rettshjelp – tilbyr nødvendig juridisk bistand )
 • www.gjeld.org (organisasjon som arbeider for å hjelpe gjeldsofre)
 • www.husbanken.no (bostøttekalkulator, startlån, grunnlån)
 • www.inkasso.no (Norske Inkassobyråers Forening – her finner du informasjon om bl.a. saksgang og salæroversikt)
 • www.lanekassen.no (her kan du bl.a. søke om ettergivelse/rentefritak på studielån, stipend )
 • www.nav.no ( her finner du bidragsveilederen og bidragskalkulatoren )
 • www.norge.no (veiviser til offentlige tjenester)
 • www.sifo.no (Statens Institutt for forbruksforskning, her kan du bl.a. lage et eget budsjett)
 • www.sismo.no (Statens Innkrevingssentral – sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker fra bl.a. Politiet men også andre oppdragsgivere)
 • www.skatteetaten.no (her får du informasjon om skatt, selvangivelse, folkeregistret)
 • www.skattebetaleren.no (belyser de praktiske konsekvensene av skatte- og avgiftsreglene og gir konkrete råd av betydning for privatpersoners og bedrifters økonomi)
 • www.mobilabonnement.no (en tjeneste til forbrukerne for å gjøre valget av mobilabonnement enklere).
 • www.politi.no (her finner du informasjon om gjeldsordning, namsmyndighetene med mer)
 • www.økonomilappen.no (ta kontroll over din økonomi og test din egen kunnskap)
   

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119