Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Boligtilskudd til etablering i bolig

Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Boligtilskudd til etablering i bolig kan gis til kjøp av brukt bolig eller oppføring av ny bolig,
og gis normalt i forbindelse med startlån fra kommunen eller oppførings- eller utbedringslån
fra Husbanken.

Boligtilskudd til tilpasning av bolig

Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig kan få finansiering til å tilrettelegge sin bolig. Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men
det er kommunen som tar i mot og registrerer søknadene, og har all kontakt med deg som søker.

Startlån

Startlån er en låneordning for de som har langvarige problemer med å finansiere egen bolig, eller
har økonomiske vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Utbedringslån

Utbedringslån kan gis til å bedre standarden i boligen som for eksempel skifte av tak, vindu, bordkledning,
innvendig ombygging - herunder røropplegg og elektrisk anlegg, utbedring av kjøkken, bad o.l.

Ordinære vedlikeholdsarbeider finansieres normalt ikke, hvis de ikke er i forbindelse med en utbedring.

Utbedringen skal medføre at boligen blir godt tilpasset og tilrettelagt, og vil fungere over tid for husstanden.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119