Rusarbeid

Skrevet .

Ansvaret for tjenestene og tiltakene innenfor rusomsorgen deles mellom kommune og stat.

Rusproblemer henger ofte sammen med psykiske vansker, se derfor også hjelpetiltakene under psykisk helse.

Rushjelp der du er

Vårt ambulerende rusteam kan komme dit du er og hjelpe deg med:

 • Følge til offentlige instanser
 • Veiledning
 • Samtaler og oppfølging
 • Sosial trening
 • Oppfølging i bolig
 • Tilsyn gjennom at vi ringer deg på telefon
 • Hjelp til koordinering av avtaler
 • Tilsyn og oppfølging av bostedsløs

Ambulerende rusteam har taushetsplikt.  Vi samarbeider nært med NAV sosial, hjemmetjenestene og Ålesund kommunale Eiendom KF.

Hvordan får jeg hjelp?

Fyll ut henvisningskjemaet nederst på siden i samarbeid med for eksempel din NAV-veileder, fastlege, hjemmetjenestene, psykisk helseteam eller psykiatrisk poliklinikk.

Søknaden sendes til ambulerende rusteam som så vil kontakte deg.

"Housing first"

For deltakere som har vært bostedsløse over tid, med rusavhengighet og rus/psykiske lidelser som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet:

 • Bostedsløshet omfatter personer som ikke disponerer en eid eller leid bolig
 • Som er henvist til midlertidige botilbud
 • Som oppholder seg hos slektninger, venner og bekjente.
 • Prosjekt Housing First legger vekt på at deltakere skal ha vært uten fast bolig over en periode.

Dette er et samarbeidsprosjekt med psykisk helse og rustiltak, Ålesund kommunale utleieboliger og NAV Ålesund.

Prinsipp i HOUSING FIRST metoden

Valgfrihet og brukerstyring, respekt, varme og medfølelse, separasjon mellom bolig og oppfølging, ordinær husleiekontrakt , spredt bosetting, skadereduksjon og ikke krav til rusfrihet. 

Kontakt

E-post. , mobil: 40913982

Team HOUSING FIRST:  Base i Skarbøvikgt. 40, 3 etasje og jobber 08.00 – 15.45 mandag – fredag.

Prosjektleder Anne Marie Aasen, E-post: , mobil. 975 96 206.

Ta gjerne kontakt for mer utfyllende informasjon om prosjektet.

 

Rehabliliteringsboliger

Er du en av dem som har vært eller skal i rusbehandling og som har behov for langtidsrehabilitering på inntil 3 år? Da kan du ta kontakt med din sosialkurator som vil bistå deg med å lage til søknad på rehabiliteringsbolig i Aarsæthervegen 4.

Dette er et tiltak for personer med rusavhengighet som har gjennomført rusbehandling i TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) og som er i behov for døgnbemannet rehabiliteringsplass inntil 3 år.

Aarsæthervegen 4 er et rusfritt rehabiliteringstilbud:

 • 14 leiligheter
 • Fellesareal med tvstue, biljard, bordtennis, data.
 • Ligger nær turområder
 • Ligger i Skarbøvika, ca 3 km vest for Ålesund sentrum 

Miljøarbeidertjenesten vår bistår med å utarbeide din egen individuelle plan og bistå deg med oppfølging så lenge du har din rehabiliteringsbolig i Aarsæthervegen 4.

Når du flytter ut i egen bolig etter endt rehabilitering kan du motta ettervern fra Miljøarbeidertjenesten i en periode.

Rusbehandling

Sosialkurator/lege kan henvise deg til behandlingsinstitusjoner for rus. Dette er såkalte andrelinjetjenester (på fylkesnivå).

Aktuelle tjenester

 

Oppfølging etter rusbehandling

Dette er et tilbud om oppfølging til personer fra 18 år og eldre som har vært i rusbehandling.

Ettervern og oppfølgingstjeneste foregår på dagtid mandag-fredag:

 • Koordinatoransvar
 • Individuell plan
 • Ansvarsgrupper
 • Faste avtaler med hver bruker av tjenesten over tid
 • Metodevalg: Motiverende intervju

Tiltaket utføres av Team integrering rus, som kan kontaktes på tlf 94 52 27 70 og mobil 40 90 63 01. Det gjøres i samarbeid mellom Rus-Midt, NAV-Ålesund og Ålesund kommune.

Henvisning

Tjenesten tildeles ved henvisning fra Nav, Tildelingskontoret i Ålesund eller fastlege

Erfaringskompetanse

Erfaringskonsulenter

Et kommunalt tilbud til pårørende for personer med rusproblemer/avhengighet og til rusavhengige selv, som er i behov for hjelp og støtte gjennom erfaringsbasert kunnskap.

Brobygger

Erfaringskonsulentene er viktige brobyggere mellom brukere, pårørende og fagkompetanse. Erfaringskonsulentene er viktige medspillere til å utvikle gode tjenester innen virksomhet psykisk helse og rustiltak

Erfaringskompetanse

Er brukerkunnskap erfaringskonsulentene har tilegnet seg gjennom egne erfaringer innen det å være pårørende for rusavhengige eller har vært tidligere rusavhengig selv.

 • Å bruke egenerfaring for å hjelpe andre som er i samme situasjon.
 • Å være håpsbærere ved å gi støtte og forståelse.
 • Å bruke erfaringen konstruktivt for mestring og utvikling.

Hva gjør en erfaringskonsulent?

Erfaringskonsulent for pårørende

Å tilby brukerkunnskap der erfaringskonsulenten for pårørende har erfaringer som andre pårørende kan dra nytte av.

 • Likepersonsamtaler: Å ha samtaler med en likeperson som har erfaring av å være en pårørende for en rusavhengig.
 • Å være en håpsbærer.
 • Veiledning til pårørende.
 • Gi Informasjon om kommunale tjenestetilbud.

Erfaringskonsulent for rusavhengige

Å tilby brukerkunnskap der erfaringskonsulenten har egne erfaringer hvordan komme seg ut av rusavhengigheten.

 • Likepersonsamtaler: å ha samtaler med en likeperson som har erfaring fra avhengighetsproblematikk og som deler av sine erfaringer.
 • Være en håpsbærer.
 • Gi informasjon om kommunale tjenestetilbud.

Erfaringskonsulenter har som oppgave å:

 • ha likepersonsamtaler.
 • gi veiledning til pårørende, rusavhengige, ansatte.
 • delta på fagmøter på tjenestenivå.
 • delta i utviklingsarbeid på systemnivå.

 

Kontaktinformasjon

Erfaringskonsulent pårørende: mobil 468 33 573

Erfaringskonsulent rus: mobil 408 05 876

Erfaringskonsulent rus: mobil 945 25 771

Besøksadresse torsdager Skarbøvikgt. 40, 1 etasje mellom kl. 10.00 – 14.00

Ytterligere informasjon om tilbudet

Epost: eller på mobil 975 96 206

Epost:

 

Pårørende

Rettigheter som pårørende/taushetsplikt:

Utgangspunktet og hovedregelen er at pårørende og nærmeste pårørende er den /de som pasienten/brukeren selv oppgir, og det er den/de som har rettigheter etter helselovgivningen. Dersom ikke samtykke til oppheving blir gitt, er offentlig personell bundet av Taushetsplikten. Ansatte skal jevnlig drøfte med pasienten/brukeren om samtykke til å involvere pårørende. Er ikke samtykke gitt vedrørende opphevelse av taushetsplikten, kan offentlig ansatte uttale seg, gi råd og veiledning på generelt grunnlag.

Samtaletilbud

NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge har et samtaletilbud, samt veiledning og oppfølging over tid til pårørende siste fredag hver måned i lokalene til Frivilligsentralen i Kirkegata 33.

Barn som pårørende

Helsepersonell er pliktig til å bidra til å ivareta behovet for informasjon og nødvendig oppfølging til barn og ungdom av brukere/pasienter med psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Ved behov for tjenester i kommunen har helsepersonell plikt til å undersøke om bruker/pasienten har mindreårige barn. Ålesund kommune har 23 barneansvarlige med én koordinator.

Helsenorge. no - barn som pårørende

Skjema

Andre ressurser