Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Kreftkoordinator

I september 2012 ble det opprettet en 100 % stilling som Kreftkoordinator i Ålesund kommune. Stillingen er opprettet som et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, kommunen og Utviklingssenteret. Kreftforeningen dekker 75 % lønnsmidler i en periode på 3-4 år.

Bakgrunnen for Kreftforeningens satsning er at kreft er en av de diagnosene som forventes å øke mest i årene fremover. Årlig rammes nesten 30 000 av kreft i Norge, og mer enn 200 000 har eller har hatt en kreftdiagnose i dag.

En er kjent med at kreftpasienter må forholde seg til mange ulike instanser. En kreftdiagnose får stor innvirkning på hverdagen, både til den som rammes, og de som står den syke nær. Kreftkoordinator skal være rådgiver og veileder for kreftrammede gjennom ulike faser.

Kreftrammede som ikke mottar hjemmesykepleie eller annen form for pleie og omsorgshjelp i kommunen er en gruppe som i mange tilfeller blir alene gjennom behandlingsforløpet. I praksis gjelder dette gjerne nydiagnostiserte og kreftoverlevere. Kreftkoordinator vil ha et spesielt fokus på denne gruppen. Barn som pårørende er også en sårbar gruppe som det må rettes spesiell oppmerksomhet mot.

I samarbeid med den øvrige kreftomsorgen i kommunen skal kreftkoordinator sikre :

  • Rådgiving og informasjon til befolkningen: forebygging og helseopplysning
  • Helhetlig omsorg : Kreftkoordinator skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen til kreftrammede og deres pårørende.
  • En sammenhengende tjeneste der bistand og oppfølging fra ulike etater er samkjørte : Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.
  • God kompetanse blant helsepersonell som arbeider med kreftomsorg : Kreftkoordinator skal bistå med undervisning, veiledning, refleksjon.

Kreftkoordinator kan bidra med :

  • Samtaler, råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • Oversikt over relevante tilbud og tjenester
  • Forebyggende tiltak og opplysning om kreft
  • Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte
  • Undervisning, råd og veiledning til helsepersonell

Kontakt

Pasienter kan henvises fra behandler i 1 eller 2 linjetjenesten, kreftrammede og pårørende kan også ta direkte kontakt.

Ny kreftkoordinator er Grete Myklebust Gjesdal. 
Telefon: 70162811 eller 40924712
E-post:

Se også

Kreftkoordinatorer i norske kommuner fakta fra Kreftforeningen om prosjektet 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119